Trots op resultaten visitatie 2024

Nieuws

Met trots delen wij ons visitatierapport, want we zijn erg tevreden over de uitkomsten. Voor het eerst hebben we ons laten visiteren door Pentascope. Heel bewust hebben we ervoor gekozen om ons te laten visiteren op drie van onze nieuwe en innovatieve samenwerkingen en pilots, omdat we daar het meeste van kunnen leren. We zijn dan ook trots en blij dat we nu al naar behoren tot goed scoren. En natuurlijk nemen we de aanbevelingen ter harte om ons verder te verbeteren.

Voor de gesprekken kozen we deze 3 concrete projecten:

  • Participatie van huurders aan de hand van projectherstructurering en renovatie van De Klappenburg in Bemmel (74 woningen): Wat kunnen we hiervan leren?
  • Ontmoeting in de wijk: Hoe ervaren onze huurders en partners onze bijdrage en toegevoegde waarde in de ontmoetingsplekken in de wijk?
  • Duurzaamheid en het zoeken naar oplossingen in installaties – pilot Burgemeester Hermsenstraat in Millingen aan de Rijn (22 woningen): Hoe ervaren onze stakeholders deze pilot tot nu toe?

Waardering van gesprekspartners

We zijn blij dat onze gesprekspartners onze ontwikkeling zien en steunen. We hebben waardevolle open gesprekken gevoerd, nuttige feedback ontvangen en adviezen gekregen die ons verder helpen. Dat waarderen we zeer. Bovendien vonden we het heel plezierig om op deze manier met onze huurders, samenwerkingspartners, medewerkers en de visitatiecommissie de projecten te evalueren. Hartelijk dank daarvoor.

Positieve erkenning van de visitatiecommissie

Ook de visitatiecommissie ziet dat we stappen maken op het gebied van openheid, transparantie en samenwerking. Ze erkent dat Waardwonen een betrouwbare samenwerkingspartner is, die steeds meer openstaat voor de inbreng van belanghebbenden. Dit sluit aan bij onze strategische koers. De visitatiecommissie merkt op dat we hard werken aan de verbinding met de buurt, huurders en partners. Onze inzet voor participatie wordt hoog gewaardeerd en gezien. Daarnaast waardeert de commissie de manier waarop we in een pilotproject woningen in bewoonde staat gasloos hebben gemaakt. Tegelijkertijd concludeert de commissie dat we voldoen aan onze maatschappelijke opgaven.

Leerpunten en actiepunten

We erkennen ook de punten van aandacht en verbetering. Met de volgende aandachtspunten zijn we al bezig of we gaan er binnenkort mee aan de slag:

  • Waardwonen streeft ernaar om voorafgaand, tijdens en na de uitvoering van onderhoudsprojecten een goede relatie te hebben met huurders. Een suggestie van de visitatiecommissie is dat Waardwonen en de aannemer gezamenlijk optrekken, communiceren, zichtbaar en aanwezig zijn tijdens de uitvoering. We gaan voortaan met de uitvoerende partijen vooraf aan tafel zitten om hier invulling aan te geven.
  • Verder adviseert de visitatiecommissie om gestructureerd na te denken over de invulling van samenwerking met partners vanuit een gezamenlijke strategie en doelen. Dat zien we als een waardevolle aanmoediging waarbij we ook de huidige samenwerkingen meer zullen laten zien. Bijvoorbeeld in Woonkr8, provinciaal en regionaal overleg, enz. Het klopt dat we niet met alle partners op strategisch/bestuurlijk niveau gezamenlijk doelen bepalen. Bijvoorbeeld rondom het ontwikkelen van wijkvisies/wijkaanpak. Dat overleg voeren we nu vooral op tactisch niveau. We gaan daarin het initiatief nemen om hier ook op strategisch/bestuurlijk niveau meer vorm aan te geven.
  • Waardwonen staat voor leren door te doen. We werken daarom bewust vanuit kleinschalige pilots waarin risico’s en verbeterpunten zichtbaar worden, zodat we daarna met die ervaring projecten grootschaliger aan kunnen pakken met afgewogen risico’s. De visitatiecommissie adviseert hierover om voorafgaand aan een pilot de leerdoelen explicieter te beschrijven zodat van daaruit ontwikkeld en bijgestuurd kan worden. Wat beogen we eigenlijk met de pilot? Wat willen we bereiken en wanneer zijn we tevreden? Hoe kunnen we dat (tussentijds) toetsen? En hoe gaan we de leerpunten borgen? Ook hiermee gaan we aan de slag.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Via onze website vindt u het volledige rapport, de recensie van Pentascope, een visueel overzicht van de beoordeling en de volledige bestuurlijke reactie.