Verantwoording vanuit de Governance Code

Waardwonen heeft haar governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. We werken met een raad van commissarissen (die bestaat uit vijf personen) en een directeur-bestuurder. 

Onze waarden en normen

Governance en integriteit

Waardwonen onderschrijft de governancecode voor woningcorporaties. In de governancecode hebben woningcorporaties normen vastgelegd voor goed bestuur en goed intern toezicht, integer en transparant handelen, externe verantwoording en financiële beheersing. Aedes en de aangesloten corporaties spannen zich in voor een gemeenschappelijke cultuur waarin deze waarden centraal staan. Dat past bij hun maatschappelijke opdracht om er aan bij te dragen dat iedereen in Nederland in een huis kan wonen waarin hij of zij zich thuis voelt.

We hebben onze governancestructuur uitgewerkt in de onderstaande documenten: