Visitatie

De meest recente visitatie had betrekking op de periode 2015 tot en met 2018. We starten nu de volgende visitatie op.

Hoe worden wij beoordeeld door onze belanghouders?

Visitatie

Volgens de Governancecode Woningcorporaties is iedere woningcorporatie verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Hiermee geven we verantwoording af over de keuzes die we maken en de maatschappelijke prestaties van onze woningcorporatie. De meest recente visitatie had betrekking op de periode 2015 tot en met 2018.

Begin juli 2023 selecteren we het bureau dat de visitatie 2019 – 2022 gaat uitvoeren. De resultaten daarvan verwachten we in het eerste kwartaal van 2024.

Iedereen kon zich uitspreken

Tijdens de visitatie konden huurders, gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijnpartners en andere belanghouders hun oordeel uitspreken over het functioneren van Waardwonen. Een visitatie is een geweldige manier om feedback te krijgen op ons maatschappelijk presteren en om te toetsen waar we staan wat betreft de ambities uit ons ondernemingsplan.

We hebben de afgelopen jaren veel in gang gezet, veel veranderd en veel van onze mensen gevraagd. We kwamen van ‘werken aan een huis’ en maakten de afgelopen jaren de omslag naar ‘samen werken aan een thuis’. Hierbij hebben we samen, ook met onze belanghouders, grote stappen gezet waarbij we ons hebben ontwikkeld als netwerkorganisatie die beter aansluit bij alle veranderingen in de maatschappij.

Beoordeling Waardwonen

We zijn dan ook heel blij dat we tijdens deze visitatie gemerkt hebben dat onze partners onze ontwikkeling zien en steunen. We hebben mooie open gesprekken gehad, we hebben goede scores gehaald en we hebben goede adviezen gekregen waar we in de toekomst verder mee kunnen. Daar zijn we erg blij mee.

 

Beoordeling Waardwonen in vergelijking met vorige visitatie*
Perspectief 2015 2018
Presteren naar Opgaven en Ambities 7.0 7.8
Presteren volgens Belanghebbenden 6.8 7.6
Presteren naar Vermogen 6.3 8.0
Governance 6.8 7.3

 

* De scores van 2015 en 2019 zijn door de invoering van een nieuwe visitatiemethodiek niet helemaal vergelijkbaar, maar we mogen wel concluderen dat Waardwonen op alle perspectieven beter is gaan presteren.

Onafhankelijk onderzoeksbureau

Een visitatie wordt begeleid door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Wij hebben onderzoeksbureau Raeflex de opdracht gegeven om voor ons deze visitatie uit te voeren. Zij hebben een visitatiecommissie samengesteld die het visitatieproces begeleidde.