Visitatie

De meest recente visitatie had betrekking op de periode 2019 tot en met 2022.

Hoe worden wij beoordeeld door onze belanghouders?

Visitatie

Volgens de Governancecode Woningcorporaties is iedere woningcorporatie verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Hiermee geven we verantwoording af over de keuzes die we maken en de maatschappelijke prestaties van onze woningcorporatie.

De meest recente visitatie had betrekking op de periode 2019-2022 en werd begeleid door de visitatiecommissie van Pentascope.

Iedereen kon zich uitspreken

Tijdens een visitatie gaan we open in gesprek met medewerkers, huurders (organisaties), gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijnspartners, vastgoedpartners en andere belanghebbenden. Zij krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over het functioneren van Waardwonen. Dit levert waardevolle feedback en inzichten op, waar we veel van kunnen leren. De aanbevelingen gebruiken we onder andere bij de ontwikkeling van onze koers.

Deze keer gingen we in gesprek aan de hand van zelfgekozen thema’s die voor ons belangrijk zijn voor de toekomst. Centraal stond de vraag: wat vinden onze stakeholders van onze (netwerk)ontwikkeling? Voor de gesprekken kozen we 3 concrete projecten:

  • Participatie van huurders aan de hand van projectherstructurering en renovatie van De Klappenburg in Bemmel (74 woningen): Wat kunnen we hiervan leren?
  • Ontmoeting in de wijk: Hoe ervaren onze huurders en partners onze bijdrage en toegevoegde waarde in de ontmoetingsplekken in de wijk?
  • Duurzaamheid en het zoeken naar oplossingen in installaties – pilot Burgemeester Hermsenstraat in Millingen aan de Rijn (22 woningen): Hoe ervaren onze stakeholders deze pilot tot nu toe?

Beoordeling Waardwonen

We zijn zeer tevreden over de uitkomsten in ons visitatierapport. Heel bewust hebben we ervoor gekozen om ons te laten visiteren op drie van onze nieuwe en innovatieve samenwerkingen en pilots, omdat we daar het meeste van kunnen leren. We zijn dan ook trots en blij dat we nu al naar behoren tot goed scoren. Natuurlijk nemen we de aanbevelingen ter harte om ons verder te verbeteren.

We zijn blij dat onze gesprekspartners tijdens deze visitatie onze ontwikkeling zien en steunen. We hebben waardevolle open gesprekken gevoerd, nuttige feedback ontvangen en adviezen gekregen die ons verder helpen. Dat waarderen we zeer. Bovendien vonden we het heel plezierig om op deze manier met onze huurders, samenwerkingspartners, medewerkers en de visitatiecommissie de projecten te evalueren. Dit willen we blijven doen, niet alleen tijdens een visitatie, maar ook bij andere projecten in de toekomst.
We zijn met name tevreden over de reacties van onze huurders en huurdersorganisaties, die de samenwerking en relatie met Waardwonen als uitstekend ervaren. Ze gaven aan dat ze ons toegankelijk en transparant vinden en dat ze zich gehoord voelen. Ook onze andere partners zijn tevreden over de samenwerking en merken dat Waardwonen de laatste jaren meer samenwerkt op allerlei fronten.

Ook de visitatiecommissie ziet dat we stappen maken op het gebied van openheid, transparantie en samenwerking. Ze erkent dat Waardwonen een betrouwbare samenwerkingspartner is, die steeds meer openstaat voor de inbreng van belanghebbenden. Dit sluit aan bij onze strategische koers. De visitatiecommissie merkt op dat we hard werken aan de verbinding met de buurt, huurders en partners. Onze inzet voor participatie wordt hoog gewaardeerd en gezien. Daarnaast waardeert de commissie de manier waarop we in een pilotproject woningen in bewoonde staat gasloos hebben gemaakt. Tegelijkertijd concludeert de commissie dat we voldoen aan onze maatschappelijke opgaven.

Onderaan deze pagina vindt u downloads met het volledige rapport, de recensie van Pentascope, een visueel overzicht van de beoordeling en onze bestuurlijke reactie op het rapport.

Onafhankelijk onderzoeksbureau

Een visitatie wordt begeleid door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Wij hebben onderzoeksbureau Pentascope de opdracht gegeven om voor ons deze visitatie uit te voeren. Zij hebben een visitatiecommissie samengesteld die het visitatieproces begeleidde.