Belangrijke punten van huurders tijdens haalbaarheidsonderzoek

Nieuws

WOONstichting Gendt en Waardwonen doen een onderzoek naar de voor- en nadelen van verregaande samenwerking of fusie in vergelijking met zelfstandig blijven. Op maandag 19 juni en dinsdag 20 juni hielden Waardwonen en WOONstichting Gendt daarom ieder een inloopavond voor hun eigen huurders. Tijdens deze inloop gingen medewerkers van beide organisaties persoonlijk in gesprek met huurders. Het belangrijkste doel: luisteren naar huurders! Wat vinden zij belangrijk in onze dienstverlening? Wat willen zij graag behouden of verbeteren? Waar maken ze zich misschien zorgen over? En hoe willen ze graag betrokken zijn bij het onderzoek en de besluiten die genomen worden? Ook de huurdersorganisaties gingen in gesprek met huurders.

Tijdens de inloopavonden zijn er ruim 30 gesprekken gevoerd met huurders. Hier leest u een opsomming van de belangrijkste punten die huurders deelden:

 • Behoud van persoonlijke benadering: Huurders willen voorkomen dat een eventuele nieuwe organisatie te groot en onpersoonlijk wordt. Ze benadrukken het belang van herkenbaarheid en nabijheid bij de huurders.
 • Lokale aanwezigheid: Huurders willen dat de organisatie gemakkelijk benaderbaar is via een kantoor of servicepunt in de buurt.
 • Continuïteit van bekende gezichten: Huurders hechten waarde aan het behouden van vertrouwde gezichten en een nauwe relatie met de woningcorporatie.
 • Kwaliteit en investeringen: Huurders vinden het belangrijk dat de goede kwaliteit behouden blijft en dat er blijvend geïnvesteerd wordt, bijvoorbeeld in nieuwbouw en in het onderhoud van woningen.
 • Behoud van eigen onderhoudsdienst: Verschillende huurders willen graag de eigen onderhoudsdienst behouden.
 • Uniform huurbeleid: Huurders pleiten voor een herkenbaar en gelijk huurbeleid in alle kernen.
 • Open en transparante communicatie: Huurders willen meer informatie ontvangen over de samenwerking, bijvoorbeeld via de huurdersnieuwsbrief, en betrokken worden bij het onderzoeksproces.
 • Specifieke behoeften van verschillende doelgroepen: Huurders vinden het essentieel dat er aandacht blijft voor de specifieke behoeften van jongeren, starters en ouderen.
 • Bekendheid van contactpersonen: Huurders hechten waarde aan het kennen en behouden van contactpersonen die namens andere bewoners in een complex zaken bespreken met de woningcorporaties. Daar zou meer aandacht voor moeten zijn.
 • Behoud van leefbaarheid: Huurders maken zich zorgen over slecht onderhouden voortuinen, achterpaden of andere vormen van overlast. Ze willen voorkomen dat deze situaties verslechteren na een eventuele fusie.
 • Gelijke dienstverlening en betaalbaarheid: Huurders streven naar gelijke dienstverlening, onderhoudsniveaus en betaalbaarheid voor alle kernen in Lingewaard.
 • Kostenbesparing: Huurders zijn benieuwd naar mogelijke kostenbesparingen voor de corporaties en welk voordeel wordt doorberekend naar de huurder.

We willen graag benadrukken dat we alle input zorgvuldig afwegen en meenemen in het onderzoek. Het is ons doel om een weloverwogen besluit te nemen, waarbij we rekening houden met de belangen en wensen van alle betrokken huurders. Uw input speelt een essentiële rol in dit proces en we streven ernaar om transparant en zorgvuldig te werk te gaan. De input vanuit de inloopavonden is ook gedeeld met de huurdersorganisaties.

Er is een speciale pagina met antwoorden op veel gestelde vragen van huurders
Wilt meer weten over het onderzoek? En bent u benieuwd naar het antwoord op veel gestelde vragen? Kijk dan eens op waardwonenstg.wpengine.com/haalbaarheidsonderzoek.