Samenwerking Waardwonen en WOONstichting Gendt

Waardwonen en WOONstichting Gendt doen samen onderzoek of verregaande samenwerking of een fusie meerwaarde heeft in vergelijking met verder gaan als zelfstandige organisaties. Hier leest u de veel gestelde vragen van huurders over het onderzoek en onze antwoorden.

Onderzoek naar verregaande samenwerking of fusie

Veel gestelde vragen van huurders

Waardwonen en WOONstichting Gendt doen samen onderzoek of verregaande samenwerking of een fusie meerwaarde heeft in vergelijking met verder gaan als zelfstandige organisaties. Op deze pagina vindt u meer informatie over waarom we dat onderzoek doen en wat de mogelijke vervolgstappen zijn. En u leest hoe u op de hoogte blijft, en hoe u kunt meedenken en meepraten. Daarnaast hebben we vast antwoorden geformuleerd op enkele veel gestelde vragen. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Wat is een fusie?

Een fusie betekent dat twee organisaties samenkomen en één juridische organisatie vormen. Het is als twee puzzelstukjes die samengevoegd worden. Voor WOONstichting Gendt en Waardwonen geldt dat een eventuele fusie niet gericht is op kostenbesparing, maar op het beter kunnen organiseren van onze dienstverlening. Dat gaat over het bouwen, onderhoud en beheer van onze woningen, en bijvoorbeeld ook over hoe snel we u kunnen helpen, in de buurt, aan de telefoon of bij een reparatieverzoek. Dit geldt overigens ook voor samenwerking.

Wie voert het onderzoek uit?

Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd en begeleid door het advies- en onderzoeksbureau Atrivé. Dit is een onafhankelijk adviesbureau dat veel ervaring heeft in onderzoek naar samenwerking en fusie van woningcorporaties.

Waarom onderzoeken Waardwonen en WOONstichting Gendt of een samenwerking of fusie meerwaarde heeft?

Dit onderzoek kijkt of het samenwerken of fuseren met een andere organisatie voordelen heeft in vergelijking met zelfstandig blijven. We hebben beide grote uitdagingen, zoals het helpen oplossen van het tekort aan woningen en klimaatverandering. Tegelijkertijd verandert onze doelgroep en stijgen de kosten voor het bouwen. Het is ook lastig voor beide organisaties om personeel te vinden.

Ondanks deze uitdagingen willen we een stabiele en betrouwbare organisatie blijven voor onze huurders en mensen die een woning zoeken. We willen blijven aansluiten bij de cultuur in dit gebied en dichtbij zijn in hun eigen buurten en wijken. Misschien kunnen we meer betekenen voor huurders door samen te werken of te fuseren.

Welke stappen worden precies doorlopen tijdens het onderzoek?

Stap 1: Voorbereiding: aan de slag! (maart/april)

We hebben veel gedaan om ons voor te bereiden op het onderzoek en belangrijke informatie te verzamelen. Hier zijn de belangrijke punten:

 • We hebben gesprekken gevoerd met huurdersorganisaties om hun mening en ideeën te horen.
 • We hebben ook gesproken met de Raden van Commissarissen, die toezicht houden op onze organisaties.
 • We hebben input verzameld van personeelsvertegenwoordiging, managers en directeur-bestuurders.
 • We hebben de hulp ingeschakeld van Atrivé, een onafhankelijk onderzoeksbureau.
 • Over het algemeen zijn de reacties positief en zijn we blij met de betrokkenheid en input die we hebben ontvangen.

Stap 2: Voorbereiding: bespreken van ideeën en kansen voor de toekomst (april – mei)

 • Bestuurders en managers hebben samen nagedacht tijdens werksessies.
 • We hebben gekeken naar doelen, ambities en hoe een nieuwe organisatie eruit zou kunnen zien.
 • We hebben ook gedacht over de gewenste bedrijfscultuur en mogelijke kansen en risico’s.

Stap 3: Het onderzoek (juni-augustus)

 • We overleggen met medewerkers, huurdersorganisaties, Raden van Commissarissen en personeelsvertegenwoordiging/ondernemingsraad.
 • We organiseren bijeenkomsten waar huurders en medewerkers kunnen meedenken en meepraten.
 • We voeren een grondig onderzoek uit naar de financiële, juridische en operationele situatie van beide woningcorporaties.
 • Dit helpt ons om kansen en risico’s te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Stap 4: Presentatie van de resultaten

 • We maken een samenvatting van het onderzoek en presenteren de resultaten en aanbevelingen (begin september).
 • We bespreken de resultaten met het managementteam, commissarissen, personeelsvertegenwoordiging/ondernemingsraad en huurdersorganisaties (begin oktober).
 • We vragen advies aan de personeelsvertegenwoordiging/ondernemingsraad en huurdersorganisaties (oktober).

Stap 5: Besluit over vervolgstappen (eind oktober)

 • We onderzoeken drie scenario’s: zelfstandig blijven, verregaand samenwerken en fuseren. Elk scenario heeft zijn eigen voor- en nadelen.
 • Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de reacties van alle betrokken partijen nemen de directeur-bestuurders een besluit over de vervolgstappen.
 • Het besluit wordt genomen met een zorgvuldige afweging van de haalbaarheid en belangen van alle betrokken partijen.

De genoemde data zijn onder voorbehoud. Het is mogelijk dat daar nog iets in gaat schuiven.

Werken Waardwonen en WOONstichting Gendt al samen?

Ja, we werken al veel samen en dat gaat heel goed. We maken bijvoorbeeld gezamenlijk prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisaties, gebruiken vanaf 1 januari 2024 hetzelfde ICT-systeem en sommige medewerkers werken voor beide organisaties. Onlangs hebben we zelfs besloten om één team te vormen voor de bedrijfsvoering, met één manager. De manier waarop we werken lijkt veel op elkaar.

In 2018 hadden Waardwonen en WOONstichting Gendt het voornemen om te fuseren. Wat is er nu anders?

Tijdens het vorige onderzoek was de insteek van het proces anders. We zagen toen ook grote uitdagingen op ons afkomen, maar daarover werd onvoldoende contact gelegd met huurders en medewerkers. Beide organisaties werkten ook nog niet zoveel met elkaar samen. Daardoor was er veel onbekendheid met elkaar. Er was dus veel onbegrip en weerstand toen het proces toch werd doorgezet zonder dat er voldoende geluisterd werd naar huurders en medewerkers.

De uitdagingen voor Waardwonen en WOONstichting Gendt zijn ondertussen groter geworden door onder meer de grotere opgaven in meer complexe omstandigheden, de veranderende arbeidsmarkt en druk vanuit wet- en regelgeving.

Maar de belangrijkste verandering is dat we dit proces samen met huurders en medewerkers willen doorlopen. Bovendien kennen we elkaar inmiddels veel beter omdat we al fijn samenwerken. Dit willen dan ook graag vasthouden en daarom onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen in het belang van de huurders.

Het onderzoek gaat ons helpen om een goede beslissing te nemen. Atrivé onderzoekt voor ons verschillende aspecten, zoals de mogelijke gevolgen voor huurders, de invloed op volkshuisvesting, de impact op medewerkers, financiële vooruitzichten, naar verschillen en overeenkomsten in beleid en cultuur, enz.

Weten jullie wat de huurders belangrijk vinden bij dit onderzoeksproces?

Vanuit de gesprekken die we hebben met huurders en onze huurdersorganisaties weten we wat belangrijk is voor onze huurders. In juni hebben we bijvoorbeeld ook 2 inloopavonden georganiseerd voor huurders. U leest hier een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die daar besproken zijn.

Wat zijn de mogelijke voordelen en nadelen in het perspectief van een fusie voor huurders?

Op dit moment kunnen we nog geen specifieke voordelen en nadelen benoemen, omdat het onderzoek op dit moment nog wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Atrivé. Zij brengen ook een advies uit aan de hand van de voor- en nadelen. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen voor huurders en woningzoekenden, de invloed op volkshuisvesting, de impact op medewerkers, financiële vooruitzichten, naar verschillen en overeenkomsten in beleid en cultuur, enz.

We kijken daarin naar drie scenario’s: zelfstandig blijven, verregaand samenwerken en fuseren. Elk scenario heeft zijn eigen voor- en nadelen. Uiteindelijk gaat het om waar we de huurders én woningzoekenden het beste mee van dienst zijn.

We verwachten dat het onderzoek in oktober helemaal is afgerond. Dan nemen de directeur-bestuurders een beslissing over welke keuze de grootste meerwaarde biedt voor de huurders, volkshuisvestelijk en de organisatie. Deze keuze wordt gemaakt, nadat veel partijen zijn gehoord (waaronder de huurdersorganisaties en personeelsvertegenwoordiging/ondernemingsraad).

Hoe blijf ik als huurder op de hoogte? En hoe kan ik meepraten en meedenken over het haalbaarheidsonderzoek?
 • We hebben inloopavonden georganiseerd waar we persoonlijk in gesprek zijn gegaan met huurders. We zullen mogelijk in de toekomst meer van deze avonden organiseren. U leest hier een terugkoppeling van de inloopavonden en welke punten huurders belangrijk vinden.
 • U kunt ook persoonlijk contact opnemen met Waardwonen of WOONstichting Gendt via e-mail, telefoon of dit contactformulier.
 • Daarnaast houden we u op de hoogte via onze website en huurdersnieuwsbrief. Mogelijk ontvangt u ook een extra (nieuws)brief per post.
 • Onze huurdersorganisaties zijn betrokken, ook via hen horen we welke onderwerpen belangrijk zijn voor onze huurders. U kunt ook contact met uw huurdersorganisatie opnemen om uw mening te delen of vragen te stellen.
Wat is een huurdersorganisatie?

Een huurdersorganisatie is een onafhankelijke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van huurders bij een specifieke woningcorporatie, zoals WOONstichting Gendt en Waardwonen. Ze zijn geen onderdeel van de woningcorporaties, maar werken wel vaak samen om de kwaliteit van wonen, de leefbaarheid in de buurt en de positie van huurders te verbeteren. Daarnaast nemen de huurdersorganisaties deel aan bepaalde besluitvormingsprocessen.

U kunt gerust contact met hen opnemen via de contactgegevens op hun eigen websites. Daarvoor volgt u de links.

Hoe lang duurt het haalbaarheidsonderzoek en wanneer kan ik meer informatie verwachten over de vervolgstappen?

Het onderzoek is gestart in april en duurt tot en met oktober. Ondertussen hebben we al veel uitgangs- en aandachtspunten opgehaald bij verschillende interne en externe partijen, waaronder de huurdersorganisaties. We nemen ook input mee vanuit de inloopavonden voor huurders. Deze input wordt samen met andere informatie uit beleidsdocumenten en gesprekken met andere partijen zoals de personeelsvertegenwoordiging, RvC-leden en huurdersorganisaties, managers, enzovoort meegenomen in het onderzoek. U leest hier welke stappen tussen maart en oktober 2023 worden doorlopen.

Op basis van dit onderzoek zal Atrivé in augustus 2023 advies uitbrengen aan de directeur-bestuurders over welke vorm van samenwerking het beste is voor beide corporaties om optimaal te blijven presteren op het gebied van volkshuisvesting, rekening houdend met zowel de korte als de langere termijn. De resultaten worden onder andere onderbouwd met cijfers en argumentatie.

De resultaten van het onderzoek worden vervolgens eind september voorgelegd aan de huurdersorganisaties, de medewerkers en de Raden van Commissarissen. Na bespreking van de resultaten wordt aan hen wordt een reactie gevraagd op het advies van Atrivé. Ook gaan we de resultaten nog presenteren op aan de huurders. Vervolgens zullen de directeur-bestuurders in oktober een besluit nemen over de vervolgstappen.

Wat gebeurt er als er wél sprake is van een voorgenomen fusie na afronding van het haalbaarheidsonderzoek?

Als er sprake is van een voorgenomen fusie na afronding van het haalbaarheidsonderzoek, gaan we een volgende fase in. Dan wordt er bijvoorbeeld verder nagedacht over hoe we de lokale verbinding gaan organiseren en de inrichting van de nieuwe organisatie.

Na afloop van dit vervolgtraject vragen we uiterlijk medio 2024 verschillende belanghouders om instemming of goedkeuring voor een fusie. Deze belanghouders zijn bijvoorbeeld de Raden van Commissarissen, de Ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging, de gemeenten, de Autoriteit Woningcorporaties (AW) het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook de huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht.

Wat gebeurt er als er uiteindelijk géén fusie plaatsvindt?

Als er geen fusie plaatsvindt, blijven we nog steeds samenwerken en streven we ernaar om onze dienstverlening aan huurders op peil te houden en te voldoen aan onze volkshuisvestelijke taken.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat bij een eventuele fusie de dienstverlening persoonlijk blijft en niet te onpersoonlijk wordt?

Op dit moment zijn we nog niet op het punt waar we al weten hoe een mogelijke nieuwe organisatie eruit zou zien. Dit wordt pas overwogen in eventuele latere fases van het proces. Wat we echter wel kunnen zeggen is dat het voor zowel WOONstichting Gendt als Waardwonen belangrijk is om onze dienstverlening te waarborgen en mogelijk zelfs te verbeteren. We willen onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij onze huurders organiseren. We zetten ons in om persoonlijk contact te hebben, bijvoorbeeld via huisbezoeken, aanwezigheid van beheerders in de wijk, inloopuren op kantoor of andere spreekuurlocaties, enzovoort. En we zetten ons in om goed bereikbaar te zijn bij vragen en klachten. Beide organisaties hebben juist een focus op een persoonlijke benadering, ook nu al.

Wat gaat er veranderen voor mij als huurder na een eventuele fusie?

Op dit moment kunnen we ook op deze vraag geen specifiek antwoord geven. We onderzoeken juist de voordelen en nadelen die een fusie kan hebben voor huurders. Daarom is het ook fijn om te weten wat huurders belangrijk vinden zodat we dit meenemen in het onderzoek.

Hoe worden woningen toegewezen na een eventuele fusie en zal er meer concurrentie zijn?

Nee, er is nu ook geen sprake van concurrentie. Woningtoewijzing wordt geregeld via de huisvestingsverordening van de gemeente. Corporaties volgen dit beleid. En wijzen woningen toe via het regionale woonruimteverdeelsysteem Entree. Dit betekent dat de regels en procedures voor het toewijzen van woningen hetzelfde zijn en blijven.