Samenwerking Waardwonen en WOONstichting Gendt

Waardwonen en WOONstichting Gendt willen fuseren. Het besluit is nog niet definitief, maar het voornemen is er. Op deze pagina vindt u meer informatie over waarom we willen fuseren en wat de mogelijke vervolgstappen zijn. En u leest hoe u op de hoogte blijft, en hoe u kunt meedenken en meepraten. Daarnaast hebben we antwoorden geformuleerd op enkele veel gestelde vragen. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Onderzoek naar verregaande samenwerking of fusie

Veel gestelde vragen van huurders

Waardwonen en WOONstichting Gendt willen fuseren. Het besluit is nog niet definitief, maar het voornemen is er. Op deze pagina vindt u meer informatie over waarom we willen fuseren en wat de mogelijke vervolgstappen zijn. En u leest hoe u op de hoogte blijft, en hoe u kunt meedenken en meepraten. Daarnaast hebben we antwoorden geformuleerd op enkele veel gestelde vragen. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Wat is een fusie?

Een fusie betekent dat twee organisaties samenkomen en één juridische organisatie vormen. Het is als twee puzzelstukjes die samengevoegd worden. Voor WOONstichting Gendt en Waardwonen geldt dat een eventuele fusie niet gericht is op kostenbesparing, maar op het beter kunnen organiseren van onze dienstverlening. Dat gaat over het bouwen, onderhoud en beheer van onze woningen, en bijvoorbeeld ook over hoe snel we u kunnen helpen, in de buurt, aan de telefoon of bij een reparatieverzoek. Dit geldt overigens ook voor samenwerking.

Waarom willen WOONstichting Gendt en Waardwonen fuseren?

Wat is het beste voor onze huurders en woningzoekenden: zelfstandig blijven, samenwerken of fuseren? Die vraag stond centraal in een onafhankelijk onderzoek van Atrivé. Het advies van Atrivé is om te fuseren, omdat dit het meeste oplevert voor huurders en woningzoekenden, bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening. De uitkomst van het onderzoek is gedeeld met onder andere huurdersorganisaties, medewerkers en andere belanghebbenden van beide corporaties. Hen is gevraagd om te reageren op het onderzoeksrapport. “We hebben alle reacties en belangen
goed afgewogen en zetten nu samen de volgende stap op weg naar een fusie”, zeggen Erik Cuppen en Germa Knuver,
directeur-bestuurders van beide corporaties.

“We hebben beide grote uitdagingen, zoals het helpen oplossen van het tekort aan woningen en klimaatverandering. Tegelijkertijd verandert onze doelgroep en stijgen de kosten voor het bouwen. Het is ook lastig voor beide organisaties om personeel te vinden. Ondanks deze uitdagingen willen we een stabiele en betrouwbare organisatie blijven voor onze huurders en mensen die een woning zoeken. We willen blijven aansluiten bij de cultuur in dit gebied en dichtbij zijn in hun eigen buurten en wijken. Uit het onderzoek blijkt dat we door te fuseren meer kunnen betekenen voor onze huurders en woningzoekenden.”
Wat is nu de stand van zaken? En welke vervolgstappen kunnen we verwachten?

De directeur-bestuurders van Waardwonen en WOONstichting Gendt hebben in november 2023 besloten om een formeel fusieproces op te starten. Dit besluit volgt na onafhankelijk onderzoek van Atrivé. Nog niet alles is in kannen en kruiken, maar het voornemen om te fuseren is er.

In deze fase werken we verder uit hoe de fusieorganisatie eruit zou kunnen zien. En ook in deze nieuwe fase worden de huurdersorganisaties – die de belangen van de huurders behartigen – betrokken. Zij praten mee over verschillende thema’s, zoals dienstverlening. Vragen die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld: Welke aspecten willen we behouden? Wat kan er anders of beter in de fusiecorporatie?

De resultaten van deze overleggen worden vastgelegd in een zogenaamde fusie-effectrapportage, zodat alle betrokkenen straks weten wat ze kunnen verwachten bij een fusie. Die effecten van een mogelijke fusie gaan we ook delen met huurders tijdens bewonersavonden, zodat we daarover samen in gesprek kunnen. Deze avonden worden naar verwachting georganiseerd in het eerste kwartaal van 2024.

Na afloop van dit traject vragen we uiterlijk medio 2024 verschillende belanghouders om instemming of goedkeuring voor een fusie. Deze belanghouders zijn bijvoorbeeld de Raden van Commissarissen, de Ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging, de gemeenten, de Autoriteit Woningcorporaties (AW) het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook de huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht.

Werken Waardwonen en WOONstichting Gendt al samen?

Ja, we werken al veel samen en dat gaat heel goed. We maken bijvoorbeeld gezamenlijk prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisaties, gebruiken vanaf 1 januari 2024 hetzelfde ICT-systeem en sommige medewerkers werken voor beide organisaties. Onlangs hebben we zelfs besloten om één team te vormen voor de bedrijfsvoering, met één manager. De manier waarop we werken lijkt veel op elkaar.

In 2018 hadden Waardwonen en WOONstichting Gendt het voornemen om te fuseren. Wat is er nu anders?

De vorige keer was de insteek van het proces anders. We zagen toen ook grote uitdagingen op ons afkomen, maar daarover werd onvoldoende contact gelegd met huurders en medewerkers. Beide organisaties werkten ook nog niet zoveel met elkaar samen. Daardoor was er veel onbekendheid met elkaar. Er was dus veel onbegrip en weerstand toen het proces toch werd doorgezet zonder dat er voldoende geluisterd werd naar huurders en medewerkers.

De uitdagingen voor Waardwonen en WOONstichting Gendt zijn ondertussen groter geworden door onder meer de grotere opgaven in meer complexe omstandigheden, de veranderende arbeidsmarkt en druk vanuit wet- en regelgeving. Maar de belangrijkste verandering is dat we nu dit proces samen met huurders en medewerkers doorlopen. Bovendien kennen we elkaar inmiddels veel beter omdat we al fijn samenwerken.

Weten jullie wat de huurders belangrijk vinden?

Vanuit de gesprekken die we hebben met huurders en onze huurdersorganisaties weten we wat belangrijk is voor onze huurders. In juni hebben we bijvoorbeeld ook 2 inloopavonden georganiseerd voor huurders. U leest hier een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die daar besproken zijn. Daarnaast zijn en blijven de huurdersorganisaties betrokken in alle fases die we doorlopen.

Wat zijn de mogelijke voordelen en nadelen van een fusie voor huurders?

We zitten nu in de fase waarin we het ontwerp van de fusieorganisatie verder uitwerken. Samen met de huurdersorganisaties denken we bijvoorbeeld na over het thema dienstverlening. Wat gaat er al goed en willen we behouden? Wat kan er anders of beter?

De resultaten van deze overleggen worden vastgelegd in een zogenaamde fusie-effectrapportage, zodat alle betrokkenen straks weten wat ze kunnen verwachten bij een fusie. Die effecten van een mogelijke fusie gaan we ook delen met huurders tijdens bewonersavonden, zodat we daarover samen in gesprek kunnen. Deze avonden worden naar verwachting georganiseerd in het eerste kwartaal van 2024.

Hoe blijf ik als huurder op de hoogte? En hoe kan ik meepraten en meedenken?
  • We hebben inloopavonden georganiseerd waar we persoonlijk in gesprek zijn gegaan met huurders. We zullen mogelijk in de toekomst meer van deze avonden organiseren. U leest hier een terugkoppeling van de inloopavonden en welke punten huurders belangrijk vinden. In het eerste kwartaal van 2024 organiseren we opnieuw inloopoavonden. Dan gaan we in gesprek over wat de gevolgen zouden zijn als we fuseren.
  • U kunt ook persoonlijk contact opnemen met Waardwonen of WOONstichting Gendt via e-mail, telefoon of dit contactformulier.
  • Daarnaast houden we u op de hoogte via onze website en huurdersnieuwsbrief. Mogelijk ontvangt u ook een extra (nieuws)brief per post.
  • Onze huurdersorganisaties zijn betrokken, ook via hen horen we welke onderwerpen belangrijk zijn voor onze huurders. U kunt ook contact met uw huurdersorganisatie opnemen om uw mening te delen of vragen te stellen.
Wat is een huurdersorganisatie?

Een huurdersorganisatie is een onafhankelijke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van huurders bij een specifieke woningcorporatie, zoals WOONstichting Gendt en Waardwonen. Ze zijn geen onderdeel van de woningcorporaties, maar werken wel vaak samen om de kwaliteit van wonen, de leefbaarheid in de buurt en de positie van huurders te verbeteren. Daarnaast nemen de huurdersorganisaties deel aan bepaalde besluitvormingsprocessen.

U kunt gerust contact met hen opnemen via de contactgegevens op hun eigen websites. Daarvoor volgt u de links.

Wat gebeurt er als er uiteindelijk géén fusie plaatsvindt?

Als er geen fusie plaatsvindt, blijven we nog steeds samenwerken en streven we ernaar om onze dienstverlening aan huurders op peil te houden en te voldoen aan onze volkshuisvestelijke taken.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat bij een eventuele fusie de dienstverlening persoonlijk blijft en niet te onpersoonlijk wordt?

Op dit moment zijn we nog niet op het punt waar we al weten hoe een mogelijke nieuwe organisatie eruit zou zien. Wat we echter wel kunnen zeggen is dat het voor zowel WOONstichting Gendt als Waardwonen belangrijk is om onze dienstverlening te waarborgen en mogelijk zelfs te verbeteren. We willen onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij onze huurders organiseren. We zetten ons in om persoonlijk contact te hebben, bijvoorbeeld via huisbezoeken, aanwezigheid van beheerders in de wijk, inloopuren op kantoor of andere spreekuurlocaties, enzovoort. En we zetten ons in om goed bereikbaar te zijn bij vragen en klachten. Beide organisaties hebben juist een focus op een persoonlijke benadering, ook nu al.

Wat gaat er veranderen voor mij als huurder na een eventuele fusie?

Op dit moment kunnen we ook op deze vraag geen specifiek antwoord geven. We onderzoeken juist de voordelen en nadelen die een fusie kan hebben voor huurders. Daarom is het ook fijn om te weten wat huurders belangrijk vinden zodat we dit meenemen in het onderzoek.

Hoe worden woningen toegewezen na een eventuele fusie en zal er meer concurrentie zijn?

Nee, er is nu ook geen sprake van concurrentie. Woningtoewijzing wordt geregeld via de huisvestingsverordening van de gemeente. Corporaties volgen dit beleid. En wijzen woningen toe via het regionale woonruimteverdeelsysteem Entree. Dit betekent dat de regels en procedures voor het toewijzen van woningen hetzelfde zijn en blijven.

Voordat Waardwonen en WOONstichting Gendt definitief kunnen besluiten om te fuseren, vragen ze aan de huurdersorganisaties om instemming. De huurdersorganisaties hebben het recht om hun zienswijze te geven en daarbij hun achterban te raadplegen. Bij een instemmende zienswijze kan de fusie doorgaan. Hoe zit dat precies?

Recentelijk hebben de directeur-bestuurders van Waardwonen en WOONstichting Gendt besloten om het formele fusieproces op te starten. Dit betekent dat we nu verdere stappen zetten richting een mogelijke fusie. Hieronder wordt toegelicht hoe huurdersorganisaties betrokken zijn in deze fase en wat ‘instemmingsrecht’ inhoudt.

Eerst brengen we de effecten van een fusie in kaart

In deze fase van het fusieproces werken we aan het verder uitwerken van het ontwerp van de fusieorganisatie en verdiepen we de meerwaarde van de fusie. Huurdersorganisaties, die de belangen van de huurders behartigen, worden betrokken bij verschillende thema’s, zoals dienstverlening. Vragen die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld: Welke aspecten willen we behouden? Wat kan er anders of beter in de fusiecorporatie?

De resultaten van deze overleggen worden vastgelegd in de fusie-effectrapportage. Hiermee willen we de effecten van de fusie analyseren en in kaart brengen, zodat alle betrokkenen weten wat ze kunnen verwachten.

Daarna gaan we met huurders in gesprek over de te verwachten effecten

De effecten van de mogelijke fusie delen we met huurders tijdens bewonersavonden, waar we graag in gesprek gaan over de fusie. Deze avonden zijn naar verwachting gepland in het eerste kwartaal van 2024. (Ook eerder hebben we al inloopavonden georganiseerd. Hier leest u een terugkoppeling <link> met belangrijke punten die huurders hebben benadrukt.)

Vervolgens vragen we de huurdersorganisaties om hun zienswijze

Voordat we besluiten om te fuseren, vragen we de huurdersorganisaties om een zienswijze te geven. Hierin geven ze met argumenten aan of ze al dan niet instemmen met de fusie. Over het algemeen raadpleegt de huurdersorganisatie haar achterban (de huurders) en laat zij deze mening meewegen in haar besluit.

Huurdersorganisaties moeten instemmen met een fusie

Voordat er sprake is van een fusie, moeten de huurdersorganisaties hiermee instemmen (hun goedkeuring verlenen aan een fusie). Andere betrokken partijen, zoals vertegenwoordigingsorganen van medewerkers en organisaties zoals gemeenten, mogen een advies geven. Pas nadat al deze stappen zijn doorlopen en er positieve zienswijzen en adviezen zijn ontvangen, vragen we goedkeuring voor de fusie aan bij de minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke ordening.