Prestatieafspraken gemeente Lingewaard, woningcorporaties en huurdersorganisaties voor 2022

Nieuws

Bouwen in de kleine kernen voor alle generaties zodat inwoners in hun eigen kern kunnen blijven wonen. Dat is een van de belangrijkste afspraken die gemeente Lingewaard, Huurdersbelang Lingewaard, Waardwonen, WOONstichting Gendt en huurdersvereniging Gendt met elkaar maakten. Donderdag 2 december jl. hebben deze partijen hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2022. Door samen te werken wordt het mogelijk om doelen te realiseren die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn.

De partijen hebben onder meer afspraken gemaakt voor projectontwikkelaars die woningen willen bouwen in Lingewaard; minimaal 20% van de nieuwe woningen moet beschikbaar zijn voor sociale huur en 10% voor zogenaamd middenhuur (woningen met een huurprijs tussen de € 752 en € 1.005,-). Erik Cuppen, directeur-bestuurder Waardwonen: “We zijn blij met deze afspraken. Voor ons is werken aan voldoende woningen op dit moment hét speerpunt. Daarom gaan we bijvoorbeeld ook onderzoeken of er toekomst is voor zogenaamde friendscontracten. Met een friendscontract is het mogelijk om met één of twee vrienden een woning te huren. Álle huurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van de totale huur. Op deze wijze worden meerdere jongeren geholpen aan een woning.”

Thuis voor alle inwoners

De prestatieafspraken dragen bij aan een gevarieerd aanbod van woningen in Lingewaard. Dat kan door verbouw van de bestaande woningvoorraad, maar ook door nieuwbouw. Wethouder Helga Witjes: “We vinden het belangrijk dat álle generaties kunnen (blijven) wonen in hun eigen kern of in een andere kern van onze mooie gemeente. Starters moeten meer kans krijgen op een woning. Dit kan bijvoorbeeld door meer tijdelijke woningen te bouwen. Dit jaar zijn we gestart met een wooncoach die senioren helpt met woonvragen. Vragen over bijvoorbeeld aanpassingen aan een woning om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen of verhuizen naar een kleinere woning. De eerste resultaten zijn positief. Ouderen weten de wooncoach te vinden en er zijn ook al verhuizingen gerealiseerd.

”Gijs van der Elst, voorzitter Huurdersbelang Lingewaard (voorheen Bewonersraad Lingewaard): “Huurdersbelang Lingewaard was, is en blijft, altijd bezig met het bijdragen aan het gezamenlijke doel: het realiseren van voldoende betaalbare en duurzame sociale huurwoningen in Lingewaard. Dit doen we in samenspraak met de gemeente Lingewaard en Woningcorporatie Waardwonen. Huurdersbelang Lingewaard adviseert: duurzaam, niet duur en voor alle doelgroepen!”

Sociaal Lingewaard

Lingewaard is een gemeente waarin mensen naar elkaar omzien. Deze gedachte komt ook terug in de prestatieafspraken:

  • het geschikt maken voor woningen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen
  • woningen beschikbaar stellen waar mensen, die psychisch kwetsbaarder zijn, beschermd kunnen wonen
  • extra begeleiding voor statushouders en extra inzet voor het vinden van huisvesting (creatieve, al dan niet tijdelijke oplossingen)

Klimaatadapatie

De samenwerkingspartners willen voor Lingewaard voldoende goede en betaalbare woningen. Daarbij is duurzaamheid ook belangrijk. Zo kunnen inwoners rekenen op hulp bij aanpassingen van hun woning als het gaat om klimaatverandering. Ook is het voornemen om te gaan werken met afkoppelcoaches. Zij helpen inwoners met het afkoppelen van hun regenpijp. Zo stroomt de regen de tuinen in. Idee is om in natte periode water vast te houden. Dat kan weer gebruikt worden ten tijde van droogte. Zo belasten we het riool minder én gaan we de verdroging tegen. Iets waar we allemaal mee te maken krijgen!

Fijner wonen en leven

De samenwerkingspartners willen voor inwoners een woonomgeving die schoon, heel en veilig is en werken daarom aan meer groen in de wijken en minder verstening. Samen investeren ze bovendien in leefbaarheid; hiervoor zijn diverse budgetten gereserveerd. Hierbij werken zij samen met verschillende wijkplatforms. Om leefbaarheidsinitiatieven van huurders te stimuleren en de leefbaarheid te verbeteren, maken zij samen met bewoners wijk- en dorpsplannen. De gemeente en corporaties zijn betrokken bij de diverse activiteiten in de wijken. En buurtbeheerders, de boa’s en de wijkagent weten elkaar goed te vinden.

Het belang van samenwerking

Germa Knuver (directeur-bestuurder WOONstichting Gendt): “De opgaven op het brede gebied van Wonen zijn groot. Door nauwe samenwerking met alle partners lukt het beter om de opgaven die er liggen te realiseren. Zo kunnen we door vroegtijdige samenwerking met de gemeente de realisatie van de nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt versnellen.” Paul Verhoeven (Huurvereniging Gendt) vervolgt: “Het ondertekenen van de afspraken laat de intentie van de HV Gendt voor de toekomst duidelijk zien.”

Samengevat

De afspraken voor komend jaar gaan onder meer over:

  • Verdere uitvoering aan de plannen voor sociale woningbouw bij Zandsestraat Bemmel, Lage Zandsestraat Haalderen, Bibliotheek en Kosterij Gendt
  • Bouwen van woningen voor jongeren bij de Hoefslag in Bemmel
  • Vergroten van kansen voor starters (doorstroombeleid, onderzoeken friendscontracten en splitsen van woningen), afspraken over herstructurering (onder meer Klappenburg Bemmel en Staatsliedenbuurt Gendt)
  • Betaalbaarheid van woningen (afspraken over huurbeleid, monitoren beleid vroegsignalering)
  • Leefbaarheid (bijvoorbeeld bijdragen in dorp- en wijkplannen)
  • Sociaal maatschappelijke opgaven (afspraken over uitstroom beschermd wonen)
  • Duurzaamheid (onder meer energiezuinig maken woningen, werken met afkoppelcoach)