Focus op verlagen druk op huurmarkt in Lingewaard

Nieuws

Prestatieafspraken gemeente Lingewaard, woningcorporaties en huurdersorganisaties voor 2023

Vandaag ondertekenden Huurdersbelang Lingewaard, Waardwonen, WOONstichting Gendt, huurdersvereniging Gendt en de gemeente Lingewaard de prestatieafspraken voor 2023. De afspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen. Door samen te werken wordt het mogelijk om doelen te realiseren die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn.

Meer huurwoningen

De gemeente gaat afspraken maken met projectontwikkelaars die woningen willen bouwen. Minimaal 30% daarvan moeten sociale huurwoningen zijn. Dit percentage was tot voor kort 20%. Ontwikkelaars moeten hiervoor met corporaties om tafel. In alle kernen komen meer huurwoningen voor de verschillende doelgroepen.

Daarnaast hebben de partijen met elkaar afgesproken om in 2023 meer tijdelijke woningen te realiseren. Dit om de druk op de huurmarkt de komende jaren te verlichten. De locaties zijn nog niet bepaald. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor starters maar ook voor andere doelgroepen als statushouders en mensen die, bijvoorbeeld door een scheiding, met spoed een woning zoeken.

Naast extra nieuwbouw zetten de partijen in op aanpassing van de bestaande woningvoorraad, door renovatie en sloop en/of nieuwbouw. Dit gebeurt in de Staatsliedenbuurt in Gendt en aan de Klappenburg in Bemmel.

Een thuis voor alle inwoners

In de afspraken is extra aandacht voor starters en senioren. Voor starters wordt gekeken of zogenaamde friendscontracten mogelijk zijn Met een friendscontract is het mogelijk om met één of twee vrienden een woning te huren. Voor senioren blijft de wooncoach beschikbaar. Die adviseert op het gebied van langer zelfstandig wonen maar bekijkt ook de mogelijkheden voor het doorstromen naar een meer passende levensloopbestendige woning.

Ook zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van woningen waar mensen die psychisch kwetsbaar zijn beschermd kunnen wonen. Daarnaast zetten de partijen in op het goed huisvesten en begeleiden van statushouders.

Duurzaam wonen
Bovendien maakten de partijen afspraken over de verduurzaming van huurwoningen. De corporaties zetten zich in 2023 in om de laatste woningen met een laag energielabel te verduurzamen. Dit zonder huurverhoging. Per saldo dalen hierdoor de woonlasten van huurders.

Tegelijkertijd werken we ook aan de bewustwording van hun energieverbruik bij huurders. Bijvoorbeeld door gezamenlijk activiteiten te organiseren op de landelijke dag van de duurzaamheid. Daarnaast geven de woningcorporaties energiedisplays in bruikleen aan huurders. Hiermee krijgen de huurders direct inzicht in hun energieverbruik. Ook dit kan helpen om de energiekosten te verlagen.