Belanghouders positief over maatschappelijk functioneren Waardwonen

Onlangs zijn we als Waardwonen gevisiteerd. Volgens de Governancecode Woningcorporaties is iedere woningcorporatie verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Hiermee geven we verantwoording af over de keuzes die we maken en de maatschappelijke prestaties van onze woningcorporatie. De vorige visitatie was in 2015 en in 2019 hebben wij opnieuw een visitatie laten uitvoeren. Deze visitatie had betrekking op de periode 2015 tot en met 2018. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.

Hanke Struik (directeur-bestuurder Waardwonen): “We hebben erg naar deze visitatie uitgekeken. Tijdens de visitatie konden huurders, gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijnpartners en andere belanghouders hun oordeel uitspreken over het functioneren van Waardwonen. Het was voor ons een heel belangrijk en spannend moment. Een visitatie is een geweldige manier om feedback te krijgen op ons maatschappelijk presteren en om te toetsen waar we staan wat betreft de ambities uit ons ondernemingsplan. We hebben de afgelopen jaren veel in gang gezet, veel veranderd en veel van onze mensen gevraagd. We kwamen van ‘werken aan een huis’ en maakten de afgelopen jaren de omslag naar ‘samen werken aan een thuis’. Hierbij hebben we samen, ook met onze belanghouders, grote stappen gezet waarbij we ons hebben ontwikkeld als netwerkorganisatie die beter aansluit bij alle veranderingen in de maatschappij.

We zijn dan ook heel blij dat we tijdens deze visitatie gemerkt hebben dat onze partners onze ontwikkeling zien en steunen. We hebben mooie open gesprekken gehad, we hebben goede scores gehaald en we hebben goede adviezen gekregen waar we in de toekomst verder mee kunnen. Daar zijn we erg blij mee, want we kunnen alleen een netwerkorganisatie worden wanneer ons eigen netwerk dit ook toejuicht en ons steunt in het proces om hiertoe te komen. Sterker nog, zonder de samenwerking van de partners is het niet mogelijk. Deze gezamenlijke opgave is gezien en omarmd door  onze partners. Een mooi resultaat want we hebben de komende jaren met elkaar een groot aantal maatschappelijke opgaven op te pakken. We willen meer nieuwbouw realiseren, andere woonproducten bieden en we hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn allemaal thema’s en onderwerpen waarin goede samenwerking, echt partnerschap van groot belang zijn.”

Reactie wethouders Helga Witjes (Lingewaard) en Nelson Verheul (Berg en Dal)
“We stellen het zeer op prijs dat we ons kunnen uitspreken over de samenwerking met Waardwonen. De laatste jaren is hierin echt een slag gemaakt. De gemeente wordt veel frequenter betrokken en geïnformeerd over de keuzes die Waardwonen maakt. Wij als gemeente doen dat  omgekeerd ook. Ik heb echt het idee dat we gezamenlijk bouwen aan Lingewaard.” – Helga Witjes

“De gemeente Berg en Dal is heel blij met Waardwonen als partner. Het is een organisatie met hart voor haar huurders, ambities op het gebied van duurzaamheid. Ook maakt Waardwonen werk van leefbare wijken. Met zo’n samenwerkingspartner hebben we vertrouwen in de toekomst. Juist nu is het heel fijn om te merken dat Waardwonen op de hoogte is van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De samenwerking wordt ervaren als zeer prettig: altijd staat het gedeelde maatschappelijke belang voorop.” – Nelson Verheul

Beoordeling Waardwonen in vergelijking met vorige visitatie*
Perspectief 2015 2019
Presteren naar Opgaven en Ambities 7.0 7.8
Presteren volgens Belanghebbenden 6.8 7.6
Presteren naar Vermogen 6.3 8.0
Governance 6.8 7.3


* De scores van 2015 en 2019 zijn door de invoering van een nieuwe visitatiemethodiek niet helemaal vergelijkbaar, maar we mogen wel concluderen dat Waardwonen op alle perspectieven beter is gaan presteren.

Rapportage
Een visitatie wordt begeleid door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Wij hebben onderzoeksbureau Raeflex de opdracht gegeven om voor ons deze visitatie uit te voeren. Zij hebben een visitatiecommissie samengesteld die het visitatieproces begeleidde. Daarvoor voerden ze gesprekken met ons en met onze belanghouders.

Via de onderstaande links leest u: