Integriteit

Waardwonen is een open woningcorporatie actief in de gemeenten Lingewaard en Millingen aan de Rijn, waar mensen voor stenen komen, waar maatschappelijke betrokkenheid de basis is voor samenwerken, samenwonen en samenleven en waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Wij zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. 

Onze kernwaarden

Wij werken vanuit vijf kernwaarden zijnde: maatschappelijk gedreven, inspirerend, betrouwbaar, betrokken en respectvol. Deze waarden geven een beeld van onze organisatiefilosofie. Of anders gezegd: hoe wij omgaan met huurders, belanghouders en maatschappelijke partners en onze omgeving. Onze kernwaarden dienen dus als leidraad voor ons gedrag en onze houding. Wij doen ons uiterste best om ons werk zoveel mogelijk in te vullen volgens de vijf kernwaarden.

Maatschappelijk gedreven
Wij staan midden in de samenleving en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot onze doelgroepen. Wij zijn professioneel en deskundig en tonen initiatief. Wij denken in kansen in plaats van bedreigingen. Wij gaan op gelijkwaardige wijze met elkaar om. Wij communiceren op een duidelijke en respectvolle wijze.

Inspirerend
Wij handelen op proactieve wijze om zowel de interne als externe klant te bedienen. Wij coachen elkaar in een proactieve houding. Daar waar wij een probleem opmerken gaan wij niet afwachten tot een huurder een klacht indient, maar zelf actie ondernemen of de verantwoordelijke collega op het probleem attenderen. Wij bieden proactief onze hulp aan en wachten niet tot onze huurders en/of collega’s om hulp moeten vragen. Waardwonen is een spin in het web wanneer het gaat om samenbrengen van organisaties en mensen en het onderhouden van netwerken. Wonen is geen zaak van Waardwonen alleen. Wij verbinden partijen met elkaar om samen te werken aan goed wonen. Wij zijn bruggenbouwers zowel binnen als buiten onze organisatie.

Respectvol
Wij gaan respectvol met elkaar, onze huurders en onze omgeving om. Wij werken samen aan de verwezenlijking van onze doelstellingen. Samenwerken houdt in dat wij samen staan voor onze verantwoordelijkheden. Als het nodig is, bieden wij elkaar een helpende hand. Wij kijken verder dan onze eigen taak.

Betrouwbaar
Bij Waardwonen zeggen wij wat wij doen en doen wij wat wij zeggen. Wij beloven alleen wat wij kunnen nakomen. Afspraken worden vastgelegd, zodat achteraf verantwoording mogelijk is. Wij zijn integer en transparant. Waardwonen geeft vertrouwen aan huurders, relaties en medewerkers. Wij zijn transparant in onze communicatie en zorgen ervoor dat ook degene met wie wij communiceren duidelijk is naar ons toe. Communicatie brengt ons dichter bij elkaar en bij ons doel.

Betrokken (klantgericht, zichtbaar)
Wij voelen ons verantwoordelijk voor ons werk en het werk van Waardwonen als organisatie. Om zowel de interne als de externe klant optimaal te bedienen, streven wij actief naar samenwerking tussen medewerkers en een goede teamprestatie. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor ons eigen handelen, zowel intern als extern. Wij leggen verantwoording af over ons eigen handelen en zijn aanspreekbaar op ons eigen gedrag.

Integriteitscode

Binnen Waardwonen streven wij naar een open cultuur, waar wij elkaar open en eerlijk aanspreken. Waardwonen hecht veel waarde aan integriteit. Daarom heeft iedere werknemer de integriteitscode ondertekend. In de integriteitscode staan onze gedragsregels beschreven. Onder integriteit verstaan wij al het handelen, zowel van de organisatie als van haar medewerkers, dat gekenmerkt wordt door onkreukbaarheid en betrouwbaarheid, met oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. 

Onze integriteitscode geeft extra duidelijkheid over de normen die wij stellen aan ons doen en laten. Het is een instructie die specifiek geldt voor Waardwonen, maar daarnaast in de basis ook van toepassing op verbindingen van Waardwonen zoals voor Lingewaard Bouw BV, Lingewaard Beheer BV en VOF Waardwonen-U-Projecten.

Klokkenluidersregeling

Eén van de kenmerken van integriteit is dat medewerkers die misstanden (inbreuken op de integriteit) aan de kaak stellen, hiervan geen persoonlijke schade mogen ondervinden. Om de melder van de vermeende misstanden te beschermen, is de klokkenluidersregeling opgesteld. In deze regeling staat o.a. het meldingsproces beschreven.

De leidinggevende heeft een belangrijke rol bij de behandeling van eventuele vermeende misstanden. Daarnaast hebben wij twee vertrouwenspersonen aangesteld die de discretie borgen.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het Meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders. Het Meldpunt is op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 – 489 00 00.