Governancestructuur

Bestuur en toezicht

Het bestuur en toezicht is bij Waardwonen geregeld via een tweelagenmodel. Dit houdt in dat de directeur tevens bestuurder van de organisatie is. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en adviseert op strategisch niveau de directeur-bestuurder.

Waardwonen onderschrijft de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties en de AedesCode. Hierin zijn de kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die Waardwonen bij haar functioneren zowel intern als extern hanteert en waarop wij aanspreekbaar zijn vastgelegd. Doel van de Governancecode is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Door ons als organisatie te binden aan de AedesCode laten wij zien waarvoor Waardwonen staat, waarop wij aanspreekbaar zijn, kwaliteit bieden en dat wij ons willen verantwoorden naar onze omgeving.

De governancestructuur is uitgewerkt in de volgende documenten: