Prestatieafspraken voor 2020 getekend in Lingewaard

Voldoende duurzame en betaalbare woningen in Lingewaard

Woensdag 27 november ondertekenden de gemeente Lingewaard, Waardwonen, Bewonersraad Lingewaard en Woonstichting Gendt de prestatieafspraken voor 2020. De afspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen. Door samen te werken maken we het mogelijk om doelen te realiseren die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn.

 We willen in Lingewaard voldoende beschikbare goede en betaalbare woningen. Samen werken we in 2020 aan het verduurzamen, de betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen. Ook investeren we in de leefbaarheid van wijken. Nieuwbouw en tijdelijke flexibele woningen gaan bijdragen aan voldoende woningen voor alle doelgroepen.

Door bestaande woningen te verduurzamen, investeren we in de kwaliteit
Het doel is om de gemiddelde woningvoorraad naar gemiddeld label A te brengen in 2025. Waardwonen wil dit doel al in 2022 behalen en neemt deze maatregelen zonder extra huurverhoging. Woonstichting Gendt verduurzaamde al een deel van haar woningen door middel van warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast koppelt ze energiemaatregelen aan renovatiemomenten. Gemeente en corporaties kijken samen naar mogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot, om in 2020 (delen van wijken) gasloos te maken.

Samen werken we aan voldoende sociale huurwoningen voor alle doelgroepen
In 2020 verschijnt de nieuwe beleidsnota Wonen. Hierin wordt opgenomen hoe de toekomstige sociale huurvoorraad er uit moet gaan zien. De gemeente overlegt met ontwikkelende partijen om de vraag naar huurwoningen mee te nemen in nieuwe plannen.

We willen graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
Het aantal ouderen en mensen met een zorgvraag neemt toe. Samen zoeken we naar mogelijkheden om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Enerzijds kan dit door de woning aan te passen. Anderzijds door te verhuizen naar een geschikte woning. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het opzetten van een pilot voor ‘de verhuiscoach’. Hiermee willen we de doorstroming bevorderen  mensen helpen bij het verhuizen naar een voor hen passende woning.

We willen woningen voor jongeren bereikbaar maken
Voor starters gaat Waardwonen zich inzetten voor tijdelijk en flexibel wonen. In 2020 kijken we naar geschikte locaties. Ook gaan de corporaties werken met jongeren contracten. Jongeren krijgen dan een tijdelijk huurcontract met een passende huur voor maximaal vijf jaar. Zo bevorderen we de doorstroming en houden we de woningen ook beschikbaar voor de doelgroep.

We willen het aantal huurwoningen in Lingewaard laten groeien
Er is vooral een grote vraag naar woningen voor één en tweepersoonshuishoudens. Dit blijkt uit een recent woonbehoefte onderzoek van dit jaar. In 2020 komen er naar verwachting 24 sociale huurappartementen bij in de Dorpsstraat en 12 appartementen aan de Plakse Wei in Bemmel. Waardwonen start ook met de bouw van appartementen aan het Mariaplein in Haalderen. Woonstichting Gendt bouwt 12 sociale huurwoningen in Vleumingen. Verder is de gemeente betrokken bij de herstructurerings- en inbreidingslocaties van de corporaties. Dit zijn bijvoorbeeld de Staatsliedenbuurt in Gendt, Klappenburg in Bemmel en de Doelenstraat in Huissen.

Samen investeren we in leefbaarheid en de omgeving van huurwoningen
Samen zorgen we voor een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. De corporaties blijven zichtbaar in de diverse buurten en wijken. Beide corporaties zijn nauw betrokken bij het wijkontwikkelplan voor de Zilverkamp in Huissen en voor het dorpsontwikkelplan Gendt Vooruit in Gendt. De corporaties stimuleren initiatieven van huurders op het gebied van leefbaarheid, zoals in Gendt de nationale buitenspeeldag in juni, de burendag in september en overige projecten welke de leefbaarheid in de buurten ten goede komen om de samenhang in de wijken te stimuleren. In 2020 gaat Waardwonen haar wijkmonitor met de maatschappelijke partners verder vorm geven. Daarnaast evalueren we de nauwe samenwerking tussen de buurtbeheerders, de boa’s en de wijkagent.

Werken aan de betaalbaarheid van huurwoningen
Door woningen te verduurzamen dragen we bij aan de verlaging van woonlasten en de betaalbaarheid. Door het project ‘vroegsignalering’ willen de gemeente en corporaties huurachterstanden en problemen bij huurders voorkomen. Hiervoor werken we samen met andere partijen, zoals maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Betalingsproblemen worden vroegtijdig gesignaleerd en aangemeld bij dit project. Op deze manier kunnen we mensen eerder begeleiden en hulp aanbieden. De gemeente Lingewaard wil een voorzieningenkaart opstellen. Hierbij komt er een duidelijk overzicht  over welke mogelijkheden, maatregelen en voorzieningen er zijn. Financiële regelingen waar mensen recht op hebben, maar die ze vaak niet kennen. De voorzieningenkaart is zowel voor de inwoners als voor onze maatschappelijke partners beschikbaar.