Prestatieafspraken Lingewaard

Maandag 10 december hebben gemeente Lingewaard, Waardwonen, Woonstichting Gendt, Bewonersraad Lingewaard en Huurdersvereniging Gendt de prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen. De gezamenlijke kracht maakt het mogelijk om doelen te realiseren die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn.

Verduurzamen van bestaande woningen
De partijen willen investeren in de kwaliteit van woningen. Dit doen ze onder andere door de bestaande woningen duurzamer te maken. Het doel is om de gemiddelde woningvoorraad naar gemiddeld label A te brengen in 2025. In samenwerking met de corporaties werkt de gemeente aan een warmtevisie. Daarnaast worden alternatieve vormen om te bouwen, zonder gebruik van gas, onderzocht.

Voldoende sociale huurwoningen
De partijen werken samen aan voldoende sociale huurwoningen voor alle doelgroepen. Begin 2019 komen de uitkomsten van het woningbehoefte onderzoek in Lingewaard. Voor de groeiende groep ouderen en de mensen met een zorgvraag bieden partijen huurders mogelijkheden om langer zelfstandig in hun woning te blijven wonen. Samen onderzoeken ze de mogelijkheden voor het opzetten van een pilot “de verhuiscoach” met als doel doorstroming te bevorderen en mensen te helpen bij het verhuizen naar een voor hen passende woning. Voor de middeninkomens wordt de ruimte die er is binnen het passend toewijzen optimaal benut om ook deze doelgroep te bedienen. Voor starters gaat Waardwonen zich inzetten voor tijdelijk en flexibel wonen.

Nieuwbouw en herstructurering
De ambitie is om het aantal woningen in de gemeente Lingewaard iets te laten groeien; er is vooral vraag naar woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. In 2019 wordt gewerkt aan de plannen voor onder andere de voormalige brandweerlocatie in Bemmel, appartementen aan het Mariaplein in Haalderen en appartementen in de Dorpsstraat in Gendt. Verder is de gemeente betrokken bij de herstructurerings- en inbreidingslocaties van de corporaties, zoals in de Staatsliedenbuurt in Gendt, Klappenburg in Bemmel en de Doelenstraat in Huissen.

Investeren in leefbaarheid
Gemeente en corporaties trekken gezamenlijk op bij investeringen in de omgeving van huurwoningen. De corporaties zijn steeds meer zichtbaar in de wijken, door de inzet van buurtbeheerders en een woonmaatschappelijk werkers. Initiatieven van huurders op het gebied van leefbaarheid worden gestimuleerd. De gemeente heeft het initiatief genomen voor het project Lingewaard Doet. Corporaties bekijken waar zij hier kunnen bijdragen. Waardwonen en gemeente gaan samen aan het werk in het ontwikkelplan Zilverkamp, waar het verbeteren van de leefbaarheid ook een belangrijk onderdeel is.

Betaalbaarheid
In het project Vroegsignalering wordt samengewerkt met andere partijen, zoals maatschappelijk werk, om huurachterstanden en problemen bij huurders te voorkomen. Dit doen ze door betalingsproblemen vroegtijdig te signaleren en sneller bespreekbaar te maken. Ze willen de huurders vroegtijdig een perspectief en een helpende hand bieden door onder andere de inzet van budgetcoaches