Gemeente, woningcorporaties en huurders maken prestatieafspraken

Waardwonen, Woonstichting Gendt, de beide huurdersorganisaties en gemeente Lingewaard hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Lingewaard. Op 4 december 2017 zijn de prestatieafspraken officieel ondertekend door alle betrokken partijen. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Corporaties Woonstichting Gendt en Waardwonen hechten veel waarde aan de samenwerking met hun huurdersorganisaties Huurdersvereniging Gendt en Bewonersraad Lingewaard. Zij zijn de meest belangrijke samenwerkingspartners omdat ze de stem van de huurders vertegenwoordigen.

Wat zijn prestatieafspraken?

Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die ze gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties. Dat is vastgelegd in de herziene Woningwet. Dat zijn bijvoorbeeld afspraken over hoe de corporatie er voor gaat zorgen dat de woonlasten betaalbaar blijven of hoe ouderen of mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

De belangrijkste punten op hoofdlijnen zijn:

 • Zorgen voor betaalbare woonlasten en beschikbaarheid van passende en duurzame woningen voor de primaire doelgroep (huishoudens met een inkomen tot € 35.379).
 • Investeren op het gebied van duurzaamheid: dat zorgt voor betaalbare woonlasten en verbetering van de kwaliteit van de woningen. Huurders worden vanuit de huurdersorganisaties gecoacht om zelf energie te besparen.
 • Waardwonen heeft in 2017 onderzocht wat de gewenste woningvoorraad (2030) binnen de verschillende kernen van de gemeente Lingewaard moet zijn. In totaal wordt in de wensportefeuille rekening gehouden met een basisopgave van 60 extra woningen voor Lingewaard (exclusief Gendt) tot 2030.
 • We zorgen voor een verantwoord huurbeleid waarbij we streven naar betaalbaarheid voor iedereen.
 • Onderzoeken wat de vraag naar woningen voor beschermd wonen is en afspraken maken over het beschikbaar stellen van woningen voor deze doelgroep.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden om kleinschalige tijdelijke opvang voor statushouders te realiseren.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden voor het huisvesten van jongeren/starters. Daarbij niet alleen kijken naar het aanwezige woningaanbod, maar meer naar de methode van woningtoewijzing of binnen een project specifiek voor jongeren. Gezocht wordt naar een alternatieve, flexibele en tijdelijke manier van bouwen specifiek voor deze doelgroep.
 • Voor jongeren in de leeftijd 17-27 jaar, met name zij die een beperking hebben, is extra aandacht nodig qua huisvesting. Reden: geen of onvoldoende inkomsten (laag inkomen),  ze kunnen nog geen aanspraak maken op toeslagen en tegemoetkomingen, er zijn weinig beschikbare en betaalbare appartementen/ HAT-eenheden.
 • Opstellen van een gezamenlijke werkwijze om huurachterstanden terug te dringen.
 • De nadruk bij nieuwbouw ligt op 1- en 2-persoonshuishoudens en levensloopbestendig.
 • Gezamenlijk optrekken van partijen bij zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.
 • Het bestaande woningbezit courant houden, energiezuinig maken en verduurzamen
 • Oriënteren op andere manieren van bouwen en samenwerkingen met partijen binnen en buiten de bouwbranche om beter in te kunnen spelen op de toekomstige woningbehoefte (duurzame en/of andere bouwvormen).
 • Gezamenlijke bepalen van inzet voor leefbaarheid in (de omgeving) van huurwoningen.
 • Waardwonen gaat meer in de wijken werken door aan te sluiten bij bestaande netwerken en door met buurtbeheerders te gaan werken.
 • Woonstichting Gendt staat dichtbij haar huurders en investeert de komende jaren fors in energiebesparende maatregelen.

Ondertekening prestatieafspraken 2018 website

De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, Waardwonen, Woonstichting Gendt en de huurdersorganisaties Bewonersraad Lingewaard en Huurdersvereniging Gendt. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze huurders.