Woning ruilen

Mag u van woning ruilen?

Het is mogelijk om met iemand anders van woning te ruilen. Het is niet altijd eenvoudig om via Entree snel passende woonruimte te vinden. Woningruil kan dan een uitkomst bieden. Let wel op dat het aanvragen van woningruil alleen zin heeft als beide partijen in een zelfstandige huurwoning wonen en in ieder geval één van de twee partijen een huurder van een woning van Waardwonen is. Ook is het belangrijk om te weten dat u zelf een geschikte kandidaat voor een woningruil moet zoeken, wij bemiddelen hier niet in. U kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van de app HuisjeHuisje. Dit is een gratis app waarmee u op zoek kunt naar de ideale woning om te ruilen. Makkelijk en snel. Op de website HuisjeHuisje vindt u meer informatie en kunt u de app direct downloaden. Een andere handige website is Woningruil.nl

Verder kunt u ook terecht op de website van Woningruil.

Inhoud verzoek

Voldoet u aan deze voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier woningruil volledig in. Of stuur ons een brief waar de volgende gegevens in staan:

 • Naam en adres van de aanvrager(s) / naam en adres van degene met wie men wilt ruilen.
 • Aantal personen woonachtig op beide adressen.
 • Een inkomensverklaring (IB60) of een definitieve aanslag van de inkomenstenbelasting van het voorgaande jaar (telefonisch aan te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 – 05 43).
 • Kopieën van recente inkomensbewijzen van werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar.
 • Informatie over de type woningen, aantal kamers en kale huurprijzen.
 • Reden van de ruil.
 • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar.
 • Als u ruilt met een huurder die geen woning van Waardwonen huurt, moet de verhuurder van deze woning een verhuurdersverklaring afgeven.

U kunt de gegevens opsturen naar:

Waardwonen
t.a.v. afdeling Wonen
Postbus 43
6850 AA Huissen

Voorwaarden

Binnen twee weken ontvangt u bericht over uw aanvraag voor woningruil. Uw verzoek wordt getoetst aan een aantal voorwaarden:

Verhouding huurprijs – huishoudinkomen

Gekeken wordt of de woning qua huurprijs passend is voor de nieuwe huurder. Ook wordt gekeken of het inkomen van de nieuwe huurder voldoet aan de inkomenseisen die bij de huurprijs van de woning horen.

Leeftijdsvoorwaarden

Voor sommige woningen geldt een leeftijdsvoorwaarde.Waardwonen verhuurd bijvoorbeeld jongerenwoningen (beschikbaar voor woningzoekenden tot 30 jaar) en seniorenwoningen (beschikbaar voor woningzoekenden vanaf 55 jaar). De nieuwe huurder dient, indien voor de woning een leeftijdsvoorwaarde geldt, aan deze voorwaarden te voldoen.

Verhuurdersverklaring

Op het moment van woningruil mag er geen sprake zijn van huurachterstand. Tevens wordt er gekeken of er overlast veroorzaakt wordt dan wel recent veroorzaakt is.

Zelfstandige woning

De betrokken woningen dienen zelfstandige woonruimten te zijn.

Technische staat van de woning en wijze van bewoning

Indien de eerste vijf voorwaarden geen reden tot afwijzing vormen, dan dient de technische staat van de woning en de wijze van bewoning vastgesteld te worden door een medewerker van de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling en een medewerker van afdeling Wonen.

Opname van de woning

De woning wordt door een opzichter van de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling en een medewerker van de afdeling Wonen opgenomen. Er wordt gekeken naar de technische staat van de woning en de opzichter kijkt of de huurder een nette woonomgeving waarborgt en zich als een goede huurder gedraagt. Beide partijen die om de woningruil verzoeken dienen aanwezig te zijn bij de opname. In principe gaan wij ervan uit dat de eventuele aangebrachte veranderingen (met uitzondering van de gebreken) in de ruilwoningen wederzijds door de vragers worden overgenomen. Door de opname weten beide partijen exact waar zij aan toe zijn. Mocht de ruil worden toegestaan, dan weet de nieuwe huurder wat er in ieder geval dient te gebeuren, wanneer in de toekomst de woning wordt verlaten. Indien er gebreken aan de woning zijn geconstateerd, dienen deze eerst verholpen te worden voordat de woningruil plaats kan vinden. Na de inspectie tekent de nieuwe huurder het opnamerapport en overnameformulier voor akkoord.

Als een van de woningen niet tot het bezit van Waardwonen behoort, nemen wij contact op met de betreffende verhuurder. Beide verhuurders, dus Waardwonen en de andere verhuurder, dienen akkoord te zijn met de ruil wil de woningruil tot stand kunnen komen.

Ruilen bij een verkoopwoning

Waardwonen heeft een aantal woningen aangewezen als verkoopwoning. Mochten de zittende huurders hun woning niet (willen) kopen, dan wordt de woning bij het opzeggen van de huur verkocht. Huurders van Waardwonen kunnen een verzoek tot woningruil indienen. De woningruilprocedure is geschreven ervan uitgaande dat de twee ruilende partijen in een huurwoning, die niet op de verkooplijst staat(n), wonen. Er kunnen zich echter de volgende situaties voordoen:

 • Een huurder van Waardwonen die woont in een woning die op de verkooplijst staat wil ruilen met een andere huurder (wel of niet van Waardwonen) die de betreffende woning wil huren. Waardwonen staat de woningruil niet toe.
 • Een huurder van Waardwonen die woont in een woning die op de verkooplijst staat wil ruilen met een andere huurder (wel of niet van Waardwonen) die de betreffende woning wil kopen tegen de marktwaarde. De woningruil wordt toegestaan indien aan de andere 7 voorwaarden zoals opgenomen in de woningruilprocedure is voldaan en indien er daadwerkelijk gekocht wordt.
 • De ruilende partijen wonen beiden in een woning van Waardwonen die op de verkooplijst staat en willen blijven huren. Waardwonen staat de woningruil niet toe.
 • De ruilende partijen wonen beiden in een woning van Waardwonen die op de verkooplijst staat en willen elkaars woning kopen. De woningruil is toegestaan op voorwaarde van koop.
 • Een van de ruilende partijen woont in een koopwoning en wil ruilen met een huurder van ons wiens woning niet op de verkooplijst staat. Waardwonen staat de woningruil niet toe.
 • Een van de ruilende partijen woont in een koopwoning en wil ruilen met een huurder van ons wiens woning op de verkooplijst staat. De woningruil is niet toegestaan, aangezien de woningruil in strijd is met het verkoopbeleid waarin huurders voorrang hebben om een woning van Waardwonen als eerste aan te kunnen kopen.

Verdere procedure

Wij nemen uiterlijk twee weken na het indienen van het (volledige) verzoek tot woningruil contact met u op voor een opname, dan wel informeren dat de eerste vijf voorwaarden reden tot afwijzing vormen. Let wel, een opname houdt niet automatisch een akkoord tot woningruil in. Na de opname berichten wij u binnen een week over ons besluit.

Huurovereenkomst

Indien Waardwonen de woningruil toestaat wordt met de huurders een huurovereenkomst voor tenminste één jaar aangegaan. Gedurende dit jaar kan de huurovereenkomst door de nieuwe huurder niet tussentijds opgezegd worden. Wanneer de periode van één jaar is verstreken wordt de huurovereenkomst krachtens de wet stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd. Een en ander betekent dat de nieuwe huurder tenminste de huur van één jaar verschuldigd is, ook al is er voor de nieuwe huurder reden om eerder dan het einde van dat eerste jaar de woning weer te verlaten.

Wij maken afspraken met u over het tekenen van de nieuwe huurovereenkomst en de ingangsdatum nadat aan alle voorwaarden is voldaan.

Na ondertekening van de nieuwe huurovereenkomst vervalt uw inschrijfnummer bij Entree.

De huurprijs van de woning(en) van Waardwonen die in de woningruil zijn betrokken kan geharmoniseerd worden. Bij elke mutatie, dus ook bij woningruil, is de prijs/kwaliteitsverhouding uitgangspunt bij het bepalen van de huur. Zit een woning nog onder het door Waardwonen gewenste huurniveau, dan wordt de huur bij een huuropzegging opgetrokken. De (nieuwe) huurprijs staat vermeld in de brief waarin toestemming wordt verleend.

Verhuizen

Is er een akkoord van beide verhuurders en zijn alle administratieve zaken afgehandeld, dan kan er over en weer verhuisd worden. Een probleem hierbij is wel dat er gelijktijdig verhuisd moet worden. Het is dus zaak dat er onderling goede afspraken worden gemaakt. De standen van gas, elektriciteit en water dient u zelf op te nemen en door te geven aan de betreffende instanties. Dit wordt dus niet door Waardwonen gedaan.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met een van de medewerkers van de afdeling Wonen via telefoonnummer 026 – 326 30 50.