Overlast

Overlast van uw buren

Bijna iedereen heeft wel eens overlast van zijn buren. Hoewel overlast een algemeen probleem is, kunnen de problemen verschillen van huis tot huis en van mens tot mens. Vaak beseffen buren zelf niet eens welke overlast zij elkaar bezorgen.

Overlast is er in vele vormen. Zo kan er sprake zijn van geluidsoverlast, bedreiging, stankoverlast enzovoort. Doordat overlast zoveel verschijningsvormen en oorzaken heeft, is het onmogelijk de oplossing voor overlast te geven. De oplossing moet per geval worden bekeken. Vaak gaat het om algemeen erkende fatsoensnormen en waarden.

Diverse woningen van Waardwonen liggen dicht op elkaar. Dit vergt van de bewoners onderling overleg en wederzijds begrip. Wij raden bewoners bijvoorbeeld aan afspraken met elkaar te maken over het schoonhouden van het trappenhuis. Onderling overleg en afspraken zijn nodig om prettig naast elkaar te wonen en te leven. Uiteindelijk wil iedereen prettig in zijn/haar woning en woonomgeving wonen en leven.

Als u problemen heeft met uw buren, dient u eerst zelf met hen in overleg te gaan. Onderling dient u te proberen om tot een voor beiden aanvaardbare situatie te komen. Dit kan door samen afspraken te maken en deze vervolgens na te leven. Goed overleg en elkaar aanspreken op gedrag dat niet gepast is, zijn eerste voorwaarden.

Spreek elkaar aan, praat met elkaar

Als uw buren gemaakte afspraken of fatsoensnormen vervolgens niet naleven, kunt u zich tot ons wenden. U dient uw klacht schriftelijk te melden. Dit kan met behulp van een Registratieformulier Overlast. U dient hierop aan te geven wat de overlast is, van wie u overlast ondervindt, op welke tijdstippen u er last van heeft, hoelang het al speelt en of u de desbetreffende bewoners/buren zelf al heeft aangesproken op hun gedrag, inclusief het resultaat van dit gesprek. Dit klinkt allemaal nogal omslachtig, dat is het echter niet. Klachten omtrent overlast nemen wij zeer serieus. Vanwege de mogelijke ernst en aard van de klacht, moet u alles schriftelijk vastleggen ten behoeve van dossiervorming. Het Registratieformulier Overlast is verkrijgbaar op onze kantoren, via telefonische aanvraag of per e-mail. Het ingevulde formulier kunt u bij een van onze kantoren inleveren of opsturen.

Welke klachten nemen wij in behandeling?

Klachten die wij in behandeling neemt, moeten betrekking hebben op objectieve overlast. Objectieve overlast is overlast die volgens gangbare opvattingen en normen onacceptabel of bedreigend is. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast die door iedereen waargenomen kan worden. Daarnaast kennen we subjectieve overlast, zoals bijvoorbeeld discriminatie en laster.

Voordat een objectieve klacht in behandeling wordt genomen, moet er voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • De klacht moet betrekking hebben op de in het Burgerlijk Wetboek en in de huurovereenkomst vermelde bepalingen (verplichtingen van de huurder en van de verhuurder).
  • De klacht moet voldoende ernstig en van structurele (terugkerende) aard zijn.
  • Het moet bekend zijn wie de klager is en wat het probleem is.
  • De klager moet eerst zelf (of in samenwerking met derden) contact hebben opgenomen met de veroorzaker teneinde gezamenlijk tot een oplossing van het probleem te komen.
  • De klacht dient schriftelijk ingediend te worden.
  • Welke maatregelen kan Waardwonen nemen?
  • Dé oplossing voor overlast is er niet. De oplossing is afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld:

– Aard en ernst van de zaak.
– Eerdere ervaringen met de overlastveroorzaker.
– Eerdere ervaringen met de klager.

Deze factoren spelen een rol bij het besluit of Waardwonen een brief stuurt naar de overlastveroorzaker, een bezoek brengt aan de overlastveroorzaker, de overlastveroorzaker op gesprek vraagt, met beide partijen om de tafel gaat zitten of een derde partij inschakelt (zoals de netwerkagent of iemand van een hulpverlenende instantie), dan wel op een nog andere manier reageert.

U moet wel beseffen dat Waardwonen een overlastveroorzaker niet zomaar zijn huis uit kan zetten. Ontbinding van de huurovereenkomst is een maatregel die alleen de kantonrechter kan nemen! En dat kan slechts in bijzondere situaties.

Waardwonen kan bij problemen een helpende hand bieden. U kunt er niet automatisch vanuit gaan dat Waardwonen het probleem voor u oplost. Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf om prettig met elkaar te wonen en leven. Goed overleg en begrip voor elkaar levert een belangrijke bijdrage in het prettig wonen en leven met elkaar.

Achterpaden

Meestal wordt het achterpad door meerdere mensen gebruikt. Het lijkt echter vaak of niemand zich er verantwoordelijk voor voelt. Het onkruid groeit en bewoners klagen over de fors uitgegroeide hagen. Wie moet er dan aan de slag?

Het antwoord is eenvoudig. Iedere huurder is verantwoordelijk voor het stuk achterpad achter de eigen woning. De bomen, struiken en hagen die in uw tuin of aan het pad staan, moeten worden gesnoeid om te voorkomen dat het pad dichtgroeit of de doorgang wordt belemmerd. Om deze reden is het ook niet toegestaan om fietsen en dergelijke in het pad te zetten. Zeker in de herfst en de winter moet het pad goed worden schoongehouden om te voorkomen dat het glad en gevaarlijk wordt. Het heeft dan geen zin om bladeren en sneeuw naar de buren te vegen. Het gemeenschappelijke deel van het achterpad lijkt een stukje niemandsland te zijn. Dit deel van het pad is van alle huurders van wie het achterompad hierop uitkomt en moet door hen gezamenlijk worden schoongemaakt. Misschien is het een idee om met uw buren te overleggen, wie wanneer welk gedeelte van het pad schoonmaakt.

Buurtbemiddeling

In september 2008 is het project buurtbemiddeling gestart in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Mensen met buurt- of burenproblemen kunnen een neutrale ‘buurtbemiddelaar’ inschakelen om een vastgelopen conflict weer bespreekbaar te maken. Buurtbemiddeling is in andere gemeenten zeer succesvol gebleken.