Huur opzeggen

Spelregels bij verhuizen

Bij Waardwonen kunt u de huur op elke werkdag van de maand opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. De einddatum dient een werkdag te zijn. Als de door u vermelde einddatum een feestdag, zaterdag of zondag is, wordt de eerstvolgende werkdag de opzegdatum. U kunt ook al meer dan een maand van tevoren opzeggen, het voordeel daarvan is dat de woning eerder op de website van Entree wordt geadverteerd en u dus eerder weet wie de nieuwe huurder wordt. U kunt met hem of haar dan eventueel overname van roerende zaken (gordijnen, vloerbedekking et cetera) regelen.

Het opzeggen van de huur moet schriftelijk gebeuren. U kunt hiervoor een huuropzeggingsformulier invullen en afgeven aan de balie. U kunt natuurlijk ook zelf een brief schrijven waarin u de huur opzegt. Let u er dan wel even op dat u duidelijk aangeeft:

 • Uw naam en indien van toepassing de naam van uw echtgeno(o)t(e) / medehuurder
 • Uw huidige adres
 • Datum gewenste beëindiging
 • Toekomstig adres
 • Het telefoonnummer waaronder wij u kunnen bereiken

Zorg ervoor dat de huuropzegging door u en indien van toepassing door uw echtgeno(o)t(e)/medehuurder is ondertekend.

Huuropzegging bij overlijden

Wanneer een huurder is overleden en er is geen overblijvende partner, dient de huur van de woning worden opgezegd. U kunt hiervoor een apart huuropzegging erven invullen en afgeven op ons kantoor. Naast de gegevens over de huurder, woning en opzegdatum, dient ook een machtiging ingediend te worden, waarin staat wie namens de erven de huuropzegging afhandelt. Deze machtiging dient door alle erven ondertekend te zijn. Tevens moet een akte van overlijden bijgevoegd worden.

Zodra Waardwonen uw volledige huuropzegging heeft ontvangen, sturen wij u een bevestiging. In deze bevestiging staat tevens de datum vermeld waarop een medewerker van Vastgoed en Ontwikkeling (een opzichter) bij u langs komt voor de eerste en tweede opname van de woning. De opzichter komt twee keer bij u langs, de eerste keer om te kijken in welke staat uw woning verkeert en de tweede keer, op de dag dat u de sleutels in moet leveren, om te bezien of u de woning in de juiste staat achterlaat.

Bij de bevestiging van de huuropzegging treft u een enquêteformulier aan. Hierin wordt ondermeer gevraagd wat u van uw woning en onze dienstverlening vindt. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren of aan te passen. Tevens ontvangt u het formulier Beëindigen huurovereenkomst, hierin staat de verdere afhandeling beschreven.

Eerste opname

Tijdens de eerste opname beoordeelt de opzichter de staat waarin uw woning verkeert. Hij noteert alle op- en aanmerkingen op het eerste opnamerapport. Tijdens de eerste opname wordt vooral gelet op:

 • Onderhoud voor rekening van de huurder
 • Wijzigingen in of aan de woning, welke zijn aangebracht dan wel zijn overgenomen van de vorige huurder
 • Gebreken/schade in of aan de woning
 • Aanwezigheid van voorzieningen

De opzichter noteert op het eerste opnamerapport welke zaken er verwijderd, aangepast of gerepareerd moeten worden. U tekent het opnamerapport en krijgt hier direct een afschrift van.

U dient de woning niet in oorspronkelijke staat, maar in goede, verhuurbare staat achter te laten. U kunt zelf aangebrachte veranderingen/voorzieningen aan of in de woning alleen overdragen aan Waardwonen. Wij betalen geen vergoeding voor deze aangebrachte verandering/voorziening. Een uitzondering geldt voor voorzieningen zijnde geriefsverbeteringen die bij aanvang van de huurovereenkomst nog niet aanwezig waren in de woning, die behoren tot de door Waardwonen vastgestelde streefkwaliteit én bij het aanbrengen leiden tot een aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel (bijvoorbeeld aanleggen van centrale verwarming).

Zie voor meer informatie “Zelf Aangebrachte Voorzieningen”.

Let op: Indien u oudere vloerzeilen in de woning heeft, verzoeken wij u te wachten met het verwijderen van deze vloerzeilen tot na de voorinspectie. Dit omdat het kan zijn dat men anders asbesthoudend zeil verwijdert en de woning zou kunnen “besmetten” met asbestvezels!

Eventuele overname van roerende zaken door de nieuwe huurder is mogelijk als hij/zij dat wil. De nieuwe huurder is echter tot niets verplicht. Afhandeling van deze overname is een zaak tussen u en de nieuwe huurder.

Indien er geen opvolgende huurder bekend is, dient u de woning leeg op te leveren.

De opzichter overhandigt u tijdens de eerste opname het overdrachtformulier roerende zaken. Indien de nieuwe huurder zaken van u overneemt, dient het overdrachtformulier volledig ingevuld en ondertekend door beide partijen uiterlijk twee dagen voor de tweede opname aan de opzichter te zijn overhandigd. U kunt het overdrachtformulier verzenden aan Waardwonen, Postbus 43, 6850 AA Huissen of afgeven op het kantoor aan de Nijverheidsstraat 35 te Huissen.

Tijdens de eerste opname wordt met u een afspraak gemaakt voor de tweede opname.

Tweede opname

De opzichter controleert tijdens de tweede opname van de woning aan de hand van het eerste opnamerapport de technische staat van uw woning. Indien van toepassing wordt het ondertekende overdrachtformulier roerende zaken ingenomen en gecontroleerd. Wij verwachten dat bij de oplevering het volgende gereed is:

 • Bij oplevering is de woning schoon en leeg.
 • Verwijder alle roerende goederen uit de woning. Denk hierbij aan kasten, meubels en stoffering.
 • All onderdelen die bij de woning horen, zijn aanwezig en heel. Vervang kapotte of beschadigde deuren, spiegels, schakelaars, etc.
 • Verwijder eventuele vloerbedekking en lijmresten op vloeren en trappen.
 • Verwijder alle schroeven en spijkers, stickers en plakplastic.
 • Alle sleutels van de binnendeuren en vaste kasten in de woning zijn aanwezig.
 • Alle veranderingen van de binnendeuren en vaste kasten in de woning zijn aanwezig.
 • Alle veranderingen waar u van Waardwonen geen toestemming heeft gekregen, maakt u ongedaan tenzij Waardwonen alsnog akkoord gaat met de verandering.
 • Heeft u een tuin of balkon? Zorg dan deze schoon en zonder losliggende materialen wordt opgeleverd. Zorg ook dat alle planten, struiken en hagen gesnoeid en van acceptabele hoogte zijn.
 • Verwijder afval en vuil uit de woning. Laat ook uw afvalcontainer schoon en leeg achter.

Als blijkt dat u niet alle werkzaamheden conform het eerste opnamerapport heeft uitgevoerd, worden de sleutels door de opzichter niet geaccepteerd. U wordt schriftelijk in gebreke gesteld en krijgt tien dagen de gelegenheid de omschreven werkzaamheden alsnog uit te voeren. Tevens worden de geschatte kosten vermeld indien Waardwonen de werkzaamheden laat uitvoeren. U dient wel de huur van deze tien dagen te betalen. U kunt ook aangeven dat u wilt dat Waardwonen de werkzaamheden op uw kosten uitvoert.

Mochten de werkzaamheden na deze tien dagen niet uitgevoerd zijn, dan zal Waardwonen de werkzaamheden op uw kosten uitvoeren. Daarnaast bent u natuurlijk over de periode van het uitvoeren van de werkzaamheden door Waardwonen huur/gebruiksvergoeding verschuldigd.

Als alles conform afspraak is uitgevoerd, neemt de opzichter de meterstanden voor de administratie van Waardwonen op en vult, indien van toepassing, het warmtemetingsformulier in. U tekent deze formulieren en het tweede opnamerapport. U ontvangt een afschrift van het opnamerapport.

Na dit alles overhandigt u alle sleutels persoonlijk aan de opzichter. Let op: u mag onder geen enkele voorwaarde de sleutels overhandigen aan de nieuwe huurder.

Energieverhuizing

Per 1 juli 2004 is de energiemarkt vrijgegeven. Daarom dient u zelf uw verhuizing door te geven aan uw energieleverancier.

Het is belangrijk dat u tenminste twee weken voor het inleveren van de sleutels, de verhuizing doorgeeft aan uw energieleverancier. Bel hiervoor de klantenservice van uw energieleverancier of kijk op hun internetpagina. Een paar dagen voor het inleveren van de sleutels ontvangt u een persoonlijk meterstandenformulier. Hierop vult u de meterstanden in. De opzichter kan u daarbij helpen, hij noteert de standen ook voor zijn eigen administratie. Indien mogelijk ondertekent u het formulier samen met de volgende bewoner.

Te late melding kan extra kosten meebrengen.

Komt uw verhuismelding te laat dan schuift de netbeheerder de administratieve verhuisdatum voor energie op. U betaalt dan langer vastrecht op uw oude adres. Deze kosten zijn te voorkomen door de verhuizing tijdig door te geven.

Eindafrekening

Zodra u de sleutel van uw woning heeft ingeleverd, maken wij een eindafrekening voor uw woning.  In de eindafrekening staat vermeld tot wanneer u de woning heeft gehuurd. Indien u teveel huur heeft betaald ontvangt u het teveel betaalde bedrag op uw bankrekening. Als u nog huur of mutatiekosten dient te betalen, ontvangt u hiervoor een rekening.