Aanvraag medehuur

Bent u getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan is uw partner van rechtswege medehuurder van de woning, ook als zijn of haar naam en handtekening niet op de huurovereenkomst staat.

Bent u niet getrouwd of is er geen sprake van een geregistreerd partnerschap? Ook dan bestaan er mogelijkheden dat uw partner medehuurder wordt van een woning van Waardwonen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • de persoon die medehuurder wil worden dient minimaal 18 jaar oud zijn.
  • de persoon die medehuurder wil worden moet reeds minimaal 2 jaar in de woning zijn of haar hoofdverblijf hebben. Tevens moet deze persoon reeds minimaal 2 jaar met de hoofdhuurder een duurzame, gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd.
  • de persoon die medehuurder wil worden moet voldoen aan de inkomenseisen die gesteld worden aan de betreffende woning. Dit houdt in dat hij of zij vanuit financieel oogpunt voldoende waarborg kan bieden voor een behoorlijke nakoming van de huurovereenkomst.

De huurder en de medehuurder zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen zoals die in de huurovereenkomst staan. Daaronder valt ook het betalen van de huur. Hoofdelijk betekent dat de huurder en de medehuurder ieder voor de totale huur kunnen worden aangesproken.

Het verzoek tot medehuurderschap zal in ieder geval worden afgewezen als duidelijk is dat het medehuurderschap alleen wordt aangevraagd om op korte termijn huurder van de woning te worden (na het vertrek van de huurder met wie men samenwoont).

Bijzondere situatie 1 – kind wil medehuurder worden bij zijn of haar ouders:

De persoon die medehuurder wil worden bij zijn of haar ouders moet naast de eerdergenoemde voorwaarden ouder zijn dan 30 jaar en al haar of zijn hele leven bij de ouders inwonen, of er moet sprake zijn van een bijzondere omstandigheid.

Daarnaast geldt voor deze medebewoner dat gekeken wordt of de woning conform het toewijzingsbeleid passend is voor het inwonend kind. Let wel, op een huurovereenkomst kunnen maximaal twee personen staan.

Bijzondere situatie 2 – kind wil medehuurder worden bij zijn of haar grootouders:

De persoon die medehuurder wil worden bij zijn of haar grootouders komt niet in aanmerking voor medehuurderschap.

Aanvragen van medehuur

Wij ontvangen graag schriftelijk uw verzoek om uw partner tot medehuurder te benoemen. Hierbij vragen wij u de volgende gegevens aan te leveren:

  • naam en adres van de hoofdhuurder en van de persoon die medehuurder wil worden;
  • een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie waaruit blijkt hoe lang u en de persoon die medehuurder wil worden, woonachtig zijn op het adres;
  • reden van de aanvraag;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die medehuurder wil worden;
  • kopieën van recente inkomensbewijzen van werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) van degene die medehuur wil worden;
  • stukken waaruit blijkt dat er minimaal twee jaar een duurzame, gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd.

Zorg ervoor dat het verzoek door u beiden ondertekend is. Daarna stuurt u uw verzoek naar ons op of geeft u het af op ons kantoor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Wonen.

Aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier voor medehuur.