Vacature: Waardwonen zoekt een nieuwe directeur-bestuurder

Wij zoeken een nieuwe directeur-bestuurder! Een maatschappelijk ondernemer die graag samen werkt en verbinding zoekt. Iemand die vooral huurders en huurdersorganisaties als belangrijke partners ziet en daarnaast graag samenwerkt met gemeenten en andere maatschappelijke partners zoals collega-corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en bouwpartners.

directeur-bestuurder

Je kunt solliciteren tot 24 mei via de website van werving- en selectiebureau Public Spirit.


Hart voor huurders

Samen verder bouwen, zo luidt de titel van het jaarplan 2020. En dat is ook leidend in de zoektocht naar de nieuwe directeur-bestuurder van Waardwonen: wij zoeken iemand die samen met in- en externe stakeholders verder wil bouwen aan een thuis waar de huurder zich prettig voelt, mensen kent en zelf gekend wordt. Samen werken aan een mooie, prettige en veilige leefomgeving.

De nieuwe directeur-bestuurder van Waardwonen heeft een visie op de ontwikkelingen binnen de sector en de rol van de corporatie in de veranderende maatschappelijke context. Je hebt hart voor de huurders, hecht aan bewonersparticipatie, wil actief een bijdrage leveren op het gebied van leefbaarheid en vindt een goed evenwicht tussen ziel en zakelijkheid.
Een inspirerende leidinggevende, verbindend en gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en collega’s verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.

Je onderschrijft de vastgestelde doelen uit het ondernemingsplan, voegt eigen accenten toe en kan uitvoering van de gekozen strategie daadkrachtig en koersvast ter hand nemen. Je hebt oog voor kansen en ontwikkelingen en staat open voor innovatie.

Je beschikt over de juiste balans tussen mens- en resultaatgericht. Wij zoeken een nieuw boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, iemand die in een complex maatschappelijk netwerk het verschil weet te maken.

Samen werken

Waardwonen heeft circa 45 medewerkers (38 fte) in dienst. Je legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en bent voorzitter van het managementteam. Het managementteam bestaat verder uit een manager Klant & Wonen, een manager Vastgoed en Ontwikkeling en een manager Bedrijfsvoering.

Extern zoek je de verbinding en de samenwerking met belanghouders en maatschappelijke partners. Belangrijk daarin zijn vanzelfsprekend de huurders (huurdersorganisaties) en verder zijn de twee gemeenten (Lingewaard en Berg en Dal) en de zorg- en welzijnsorganisaties belangrijke samenwerkingspartners. Ook met omliggende woningcorporaties wordt goed samengewerkt (onder andere in het samenwerkingsverband Woonkr8).

Intern is een goede samenwerking en een heldere communicatie met medewerkers van belang. Daarbij is het leggen van de verbinding tussen de diverse afdelingen (Klant & Wonen, Vastgoed en Ontwikkeling en Bedrijfsvoering) essentieel. Op die manier worden door de organisatie breed geformuleerde doelen bereikt.

Over Waardwonen

Waardwonen is een woningcorporatie die bijna 4.000 woningen verhuurt in de gemeenten Lingewaard en Berg en Dal. We hebben woningen in Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn.

We zijn er voor alle huurders, van starter tot senior en van urgent woningzoekende tot statushouder. Ook huurders die speciale woonwensen hebben of ondersteuning nodig hebben, vinden bij ons een thuis. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat onze huurders een betaalbare, veilige, leefbare en prettige woonplek hebben.

Onze belangrijkste taak is het bieden van goede, betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Daarvoor beschikken we over een divers woningbezit. We verhuren eengezinswoningen, boven- en benedenwoningen, seniorenwoningen, woningen die zijn aangepast voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en woningen die behoren tot een woongroep. Door de gevarieerde en betaalbare huur maken we ons sterk om iedereen een eerlijke kans op de woningmarkt te geven.

Waardwonen zet zich onverminderd in voor de huisvesting van mensen met een smalle beurs. De speerpunten uit het ondernemingsplan 2018-2021 Samenwerken aan een thuis zijn:

 • betaalbaarheid,
 • wonen en zorg,
 • investeren in wonen
 • klantgerichte dienstverlening.

Toekomst

Daarnaast richt Waardwonen zich komende jaren ook op de toekomstige maatschappelijke uitdagingen:

 • Duurzaamheid
  Onze investeringen op het gebied van duurzaamheid vragen continue een afweging tussen de mate van urgentie, belangrijkheid en timing qua ontwikkeling in technologie. Waardwonen voelt zich verantwoordelijk voor een goed klimaat en schenkt hier- binnen ons bouwproces en vanuit de gedachte van circulaire economie- steeds meer aandacht aan.
 • Druk op de woningmarkt
  We hebben in Nederland een flinke nieuwbouw opgave en we verwachten dat ook onze nieuwbouwportefeuille in omvang toeneemt.
 • Verslechterde positie starters
  Tevens zien we de positie van starters op de woningmarkt verslechteren. Starters hebben relatief veel last van de hoge druk op de woningmarkt.

Stabiele en gezonde organisatie

Waardwonen heeft haar zaken op orde. Dat brengt met zich mee dat zij zelf haar koers kan bepalen en vroegtijdig kan anticiperen op veranderende wetgeving en marktomstandigheden. De lijn van goed vooruit kijken en gedegen besluiten nemen zet zij voort. Transparantie is daarbij een vanzelfsprekendheid. Waardwonen heeft zich de afgelopen jaren goed aangepast aan de veranderende volkshuisvesting en is mede daardoor een stabiele en gezonde organisatie.

De nieuwe directeur-bestuurder zal, naaste de externe opgaven, dan ook vooral verder kunnen bouwen aan de organisatie. Daarbij is van belang dat de ingezette organisatieontwikkeling breed gedragen wordt maar nog niet is afgerond.

Kernbegrippen daarin zijn: meer coachende stijl van leidinggeven, verantwoordelijkheden laag binnen heldere kaders, afdelingsoverstijgende afstemming, stimuleren ontwikkeling van medewerkers en creëren van permanente leeromgeving. De geformuleerde ambities moeten vertaald worden naar realisatie en sommige processen moeten verder gestroomlijnd worden.

Functie

Je geeft als eenhoofdig bestuur leiding aan het managementteam en bent direct leidinggevende van de managers en enkele staffunctionarissen. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van alle organisatiedoelstellingen. Je participeert in lokale, regionale en landelijke netwerken die meerwaarde bieden om tot de gewenste resultaten te komen.

Taakvelden en taken

Beleidszaken

 • draagt zorg voor de ontwikkeling en realisering van het ondernemingsplan van de woningcorporatie;
 • stelt het beleid vast;
 • draagt zorg voor uitvoering van het vastgesteld beleid na goedkeuring van de RvC.

Management

 • is eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale bedrijfsorganisatie;
 • is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een adequate medezeggenschap van medewerkers in organisatorische zaken, ten minste conform de Wet op de Ondernemingsraden;
 • is verantwoordelijk voor een zodanige planning van activiteiten dat het vastgestelde beleid daadwerkelijk wordt gerealiseerd;
 • zorgt voor de realisering en instandhouding van een doelmatig en effectief informatiesysteem;
 • voert voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken met de leden van het managementteam (en stafmedewerkers).

Vertegenwoordiging

 • draagt als boegbeeld van de organisatie duidelijk de visie, missie en beleid van de organisatie uit, zowel in- als extern;
 • verzorgt de externe presentatie inzake corporatiebrede zaken; lokale representatie verzorgt bestuurder samen met leden van het managementteam;
 • stimuleert en versterkt, indien nodig, bewonersparticipatie;
 • voert overleg en onderhandelingen met overheidsorganen, corporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere relevante organisaties in het sociale beleidsveld.

Raad van Commissarissen

 • zorgt in overleg met de voorzitter van de RvC voor de voorbereiding van de vergaderingen van de RvC;
 • zorgt voor het tijdig informeren van de RvC over alle zaken en feiten met betrekking tot de woningcorporatie;
 • neemt deel aan de vergaderingen van de RvC;
 • waarborgt de secretariële ondersteuning van de RvC.

Functie-eisen

De directeur-bestuurder:

 • is een maatschappelijk ondernemer die samenwerkt en continu de verbinding zoekt met de belangenhouders met name de huurdersorganisaties en daarnaast de gemeenten, en andere maatschappelijke partners zoals collega corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, enz.
 • heeft kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting.
 • is een inspirerend leidinggevende, geeft medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid zodat zij kunnen excelleren.
 • heeft ruime ervaring in een (eind)verantwoordelijke managementfunctie.
 • beschikt over visie en onderzoekt continu de kansen en bedreigingen die zich op (midden)lange termijn voordoen en draagt er zorg voor dat er toekomstscenario’s worden uitgewerkt die hierop zijn gebaseerd.
 • is gewend om ook intern de verbinding te zoeken en er voor te zorgen dat de verschillende afdelingen goed met elkaar samenwerken zodat de ondernemingsdoelstellingen in gezamenlijkheid worden gerealiseerd.
 • beschikt over voldoende kennis en ervaring met vastgoed(ontwikkeling) en financiën/bedrijfsvoering en is op deze terreinen een serieuze sparringpartner/coach voor de managementleden.
 • beschikt over kennis en inzicht van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van de recente ontwikkelingen op dit gebied.
 • beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Aanbod

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

Het salaris is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De functie in ingeschaald in schaal E. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit (PublicSpirit).

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Karin Mulder (projectassistente PublicSpirit). Jetske en Karin zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. E-mailen kan ook: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt uiterlijk tot 24 mei reageren via de website van werving- en selectiebureau Public Spirit.