Buurtbemiddeling

Een burenruzie kan het woonplezier behoorlijk verpesten. Wat is begonnen met een kleine irritatie kan soms in korte tijd gigantisch uit de hand lopen. Buurtgenoten praten niet meer met elkaar en erger: ze luisteren niet meer naar elkaar. Waar beide partijen mee geholpen zouden zijn is iemand die de druk van de ketel haalt en beide partijen weer met elkaar in gesprek brengt. Dat vraagt van zo’n buurtbemiddelaar vooral het vermogen om goed te luisteren, vertrouwen te winnen en de emoties van partijen gezamenlijk bespreekbaar te maken.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder leiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Deze onafhankelijke vrijwilligers zijn hierop getraind. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen, geven geen oordeel en ze zijn neutraal, want het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zelf hun conflict oplossen. Het voordeel van buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Zij kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden, al dan niet op verwijzing door instanties zoals gemeente, politie of de woningcorporatie. Voorwaarde is dat de mensen vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.

Werkwijze van buurtbemiddeling

Een probleem wordt aangemeld bij de coördinator. Zij schakelt de vrijwilligers in die vervolgens een afspraak maken om bij de buurtbewoners op bezoek te gaan en hun verhaal te horen. De vrijwilligers gaan ook op bezoek bij de andere partij om hun kant van het verhaal te horen. Vervolgens wordt, bij bereidheid van beide partijen, op neutraal terrein een bemiddelingsgesprek gehouden onder leiding van de bemiddelaars. In dat gesprek vertellen beide partijen aan elkaar wat hun dwars zit, worden er wensen voor verbetering geuit en concrete verbeteringsafspraken op papier vastgelegd die door beide partijen worden ondertekend. Na enige tijd bellen de bemiddelaars beide partijen nog eens op om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen.

De uitgangspunten daarbij zijn:

 • Buurtbemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel.
 • Er wordt toewerkt naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.
 • De buren of buurtgenoten zijn zelf verantwoordelijk voor het (oplossen van het) conflict.
 • De buurtbemiddelaars ondersteunen hierbij beide partijen.
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.
 • Buurtbemiddeling is gratis.

Soorten conflicten en overlast:

Op welke conflicten richt Buurtbemiddeling zich WEL:

 • Ruzies tussen buren of wijkbewoners.
 • Individuele klachten.

Op welke conflicten richt Buurtbemiddeling zich NIET:

 • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie.
 • Conflicten waarbij een van beide partijen door alcohol- en drugsverslaving of een psychiatrische stoornis niet goed aanspreekbaar is.

Informatie

In de gemeente Lingewaard wordt het project gecoördineerd door een coördinator die een netwerk van vrijwilligers opbouwt en in stand houdt, aanspreekpunt is voor deelnemende organisaties en vrijwilligers en de eerste intake doet van conflicten. Naast Waardwonen en de gemeente Lingewaard en Berg en Dal zijn de andere deelnemende partijen de gemeenten Overbetuwe en Heumen, Vivare, Woonstichting Valburg, Woningstichting Heteren, SGBB, Oosterpoort en de politie.

Contact

Heeft u vragen, wilt u buurtbemiddeling inschakelen of hebt u belangstelling om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Dan kunt u, als in de gemeente Lingewaard woont, contact opnemen met de coördinator van Buurtbemiddeling, Ellen van Zweep via 088-0011333. Een e-mail sturen kan ook via  buurtbemiddeling@sterker.nl

Bewoners van de gemeente Berg en Dal kunnen contact opnemen met de coördinator van Buurtbemiddeling Berg en Dal, Karin van der Zwaluw-Goedhart via 088-0011333 of een e-mail sturen naar  buurtbemiddelingbergendal@sterker.nl.