Jaarlijkse huurverhoging

De huur wordt jaarlijks per 1 juli verhoogd. Dit is wettelijk vastgelegd en staat ook beschreven in uw huurovereenkomst. U ontvangt hierover minimaal twee maanden van tevoren bericht, via de zogenaamde aanzeggingsbrief. In deze brief staan het percentage en het bedrag waarmee de kale huur van uw woning wordt verhoogd. Ook de servicekosten van uw woning kunnen wijzigen.

Als u bezwaar wilt aantekenen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Dit geldt voor het merendeel van de huurders van een woning van Waardwonen. Alleen de huurders van een vrijesectorwoning kunnen geen bezwaar aantekenen.

Bent u het niet eens met de aangekondigde huurverhoging? Stuur dan een mail of brief naar Waardwonen. Zorg ervoor dat uw bezwaar vóór de ingangsdatum van de huurverhoging bij ons binnen is. Samen kijken we of uw bezwaar gegrond is, en of we het kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan dienen wij vervolgens uw bezwaar in bij de Huurcommissie*.  Aan de procedure bij de Huurcommissie zijn wel kosten verbonden. Deze kosten ontvangt u terug als u door de Huurcommissie in het gelijk gesteld wordt.

* De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen. Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huurcommissie terecht.